ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE

Treći je cilj održivog razvoja osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina. Sveučilište doprinosi cilju u svim segmentima svog djelovanja, izvrsnim znanstvenim istraživanjima, obrazovanjem budućih zdravstvenih djelatnika te brojnim aktivnostima svojih studenata, istraživača i nastavnika usmjerenih na promociju i osiguranje zdravog života.

Obrazovanje
Sveučilišni studijski programi koji izravno doprinose ovom cilju su: Medicina, Farmacija, Dentalna medicina, Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Medicinsko laboratorijska dijagnostika. Isto tako, značajan je doprinos sveučilišnih doktorskih poslijediplomskih studija: Biologija novotvorina, Klinička medicina utemeljena na dokazima, Translacijska istraživanja u biomedicini te poslijediplomskih specijalističkih studija: Klinička epidemiologija, Medicina spavanja (Sleep medicine), Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, Oftalmologija i optometrija, Pedijatrija, Gastroenterologija, Opća interna medicina, Kardiologija, Neurologija, Klinička radiologija, Patologija i citologija te Psihijatrija. 

U 2022. god. organiziran je niz programa cjeloživotnog učenja i usavršavanja kao što su: Hitna stanja u internoj medicini, Dijagnostička primjena ultrazvuka u oftalmologiji, Dijabetes – od teorije do prakse, Radionica statističkog modeliranja biomedicinskih podataka, 14. hrvatski Cochrane simpozij, Plivina škola ljekarničke skrbi u Splitu, Škola kliničke toksikologije, Radionica statističkog modeliranja biomedicinskih podataka, Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju, Up to date in IBD 2022, Komplikacije COVID-19 infekcije: neurološki i ostali aspekti, Znanost o laboratorijskim životinjama te Ljetna škola odgovorne znanosti.

Istraživanje
Znanstveno-istraživački projekti koji doprinose zdravom životu provode se na nekoliko naših sastavnica: Medicinskom fakultetu, Sveučilišnom odjelu za zdravstvene studije, Kineziološkom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Kemijskotehnološkom fakultetu i Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju - integracija Mediteranske regije - STIM. 
Znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice Medicinskog fakulteta čini ukupno 6 zavoda te 44 pretkliničke i kliničke katedre. Fakultet je osnivač i šest centara: Hrvatskog Centra za globalno zdravlje, Hrvatskog Cochrane-a, Centra za medicinu spavanja koji sudjeluje u projektu Sleep Revolution - Revolucija dijagnostike spavanja i personalizirane zdravstvene skrbi utemeljene na digitalnoj dijagnostici i terapiji s integracijom zdravstvenih podataka, Centra za medicinu utemeljenu na dokazima, Centra za translacijska istraživanja u biomedicini i Centra za kliničke vještine.

Centar za medicinu utemeljenu na dokazima (engl. Evidence Based Medicine, EBM) mjesto je znanstvene izvrsnosti, kontinuirane edukacije i popularizacije medicine utemeljene na dokazima. Centar usko surađuje s Odjelom za znanstveni rad Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split i Službom za znanost Medicinskog fakulteta, a osnivanje Centra potpora je planovima Uprave Fakulteta vezano uz što veću znanstvenoistraživačku i nastavnu povezanost s KBC-om Split. Hrvatski centar za globalno zdravlje osnovan je na temelju ideje o stvaranju suvremene znanstvene jedinice koja će moći odgovoriti na izazove u globalnom zdravlju. Osnovna je djelatnost Centra stvaranje novih ideja, pretočenih u znanstvene projekte s ciljem otkrivanja novih znanja primjenjivih za unapređenje zdravlja ljudi u čitavom svijetu. 

Digitalna nastavna platforma Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu postala je integralan i važan dio HeMED platforme Hrvatske liječničke komore (HLK) preko koje će se korisnici trajno i besplatno educirati te dobivati kontinuirano ažurirane informacije iz svjetski priznatih medicinskih udžbenika na hrvatskom jeziku. 

Istaknuti međunarodni projekti i aktivnosti 
Medicinski fakultet u Splitu projektni je partner u realizaciji projekta Istraživački medicinski centar Split (IMCS), koji povezuje infrastrukturna ulaganja i organizacijsku reformu Kliničkog bolničkog centra Split. Projekt ima za cilj podići razinu kvalitete, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti u području biomedicine i zdravstva te omogućiti povezivanje u zajedničku paneuropsku mrežu.

Doprinos cilju Zdravlje i blagostanje očituje se i kroz nekoliko istaknutih Erasmus+ projekata: 

§  Evidence Implementation in Clinical Practice - EICP ima za cilj smanjiti jaz između istraživanja i prakse u zdravstvu, podržati međunarodnu suradnju profesionalaca u zdravstvu te podržati razvoj, prijenos i provedbu inovativne prakse. 

§  Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina - IQPharm za cilj ima usavršavanje stručnih i pedagoških kompetencija akademskog osoblja za interaktivniji i praktičniji pristup izvođenju nastave, odnosno podučavanju studenata, procjenu postojećih programa farmacije razmjenom praksi između partnerskih i programskih institucija te aktivno uključivanje glavnih partnera u realnom sektoru. 

§  Personalized Medicine Inquiry-Based Education – PROMISE čiji glavni cilj je dizajnirati nove module temeljene na istraživanjima koji će podučiti studente o 4P medicini, a sve kako bi promijenili i poboljšali postojeće alate za podučavanje te postojeće prakse u visokom obrazovanju. 

§  Integration of Transversal skills into healthcare and social care higher education and curriculum – ITSHEC koji nastoji pripremiti studente zdrastvene i socijalne skrbi za brzu promjenu krajolika zdrastvene i socijalne prakse stvaranjem inovativnih nastavnih alata i praksi. 

§  Communication skills for students of vocational schools for medical professions: Design thinking for participatory medicine – DESIGNCARE koji će obučavati učenike strukovnih medicinskih škola iz dvije škole u dvije zemlje EU (jedna srednja i jedna visoka zdravstvena škola) te ih uključiti u participativnu medicinu kroz razvoj komunikacijskih vještina i stjecanje kompetencija raznolikosti.

Društveni doprinos
Tijekom 2022. godine održane su brojne tribine i radionice, a znanstvenici Sveučilišta bili su prisutni u medijima kako bi znanstvena istraživanja približili širokoj publici te općenito svojim stručnim i znanstvenim angažmanom obogatili javni život svoje okoline. Društveno odgovorna uloga vidljiva je i kroz niz aktivnosti usmjerenih na popularizaciju znanosti. Među društveno značajnim projektima ističu se: 

§  Mobile Access Dental Clinic (MADE) ima za cilj ublažiti negativne učinke nepostojanja sustavnih preventivnih programa i nedovoljne iskorištenosti stručnjaka iz područja dentalne medicine, povećati dostupnost usluga oralnog zdravlja i promicati oralno zdravlje. 

§  Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions (SI4Care) ima za cilj odgovoriti na potrebe sve starijeg stanovništva za dugotrajnom zdravstvenom skrbi, posebno u udaljenim područjima, stvaranjem suradničkog okruženja u kojem je važno zajednički dizajnirati rješenja i uključiti veliku transnacionalnu zajednicu koji predstavlja relevantne aktere, poput javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, korisnika i udruga, akademske zajednice i društvenih poduzetnika, dobrovoljnih udruga, nevladinih organizacija i tijela javne vlasti.

§  Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti kojim se želi poboljšati strukturirana, multidisciplinarna nutritivna skrb bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti (pretilosti, šećerne bolesti, kronične bubrežne bolesti...) s naglaskom na individualni pristup svakom bolesniku putem računalnog programa te digitalne aplikacije kojima se provodi screening nutritivnog statusa i prehrambenih navika bolesnika kao i edukacija i nutritivna terapija.

§  Projekt Uz zdrav životni stil (raSTEMo) provodi se s ciljem poticanja kritičko-kreativnog razmišljanja učenika i popularizacijom znanosti među mladima i poticanjem većeg interesa za STEM područja kroz znanstveno-tehnoloških rješenja na području digitalnog zdravlja – razvoja sofisticiranih uređaja u medicini.

 

Medicinski fakultet u Splitu ostvaruje višegodišnju suradnju s privatnim sektorom kroz ugovorna istraživanja s tvrtkama iz SAD-a i Kanade projektom Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava ili primjerice suradnjom s European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) - mrežom regulatornih agencija diljem EU na procjenama zdravstvenih tehnologija. 

Sveučilište je također uključeno u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) te snažno potiče sve oblike međunarodne suradnje koji omogućavaju prijenos znanja i tehnologija. Međunarodna suradnja odvija se kroz bilateralne i multilateralne ugovore, sudjelovanje u radu akademskih mreža i organizacija te sudjelovanje na stručnim i znanstvenim konferencijama. 

Nadalje, stomatološka poliklinika, kao ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta služi za izvođenje nastave studija Dentalne medicine u kojoj studenti mogu obavljati kliničke vježbe za stručne stomatološke predmete te dentalne kliničke rotacije koje zamjenjuju. Otvorenje Poliklinike znači izravno poboljšanje standarda za ostvarivanje prava pružanja zdravstvene zaštite za gotovo 19.000 studenata Sveučilišta u Splitu koji imaju priliku ostaviti pravo na zdravstvenu zaštitu iz područja dentalne medicine na samom sveučilišnom kampusu. Pored studenata Poliklinika može pružati primarnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu i općoj populaciji grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu djeluje i Udruga Znanost, osnovana s ciljem promicanja, popularizacije i unapređenja znanstvenog rada i zaštite zdravlja te sekcija NeuroSplit čiji je cilj popularizacija znanosti, ponajprije neuroznanosti, među svim generacijskim uzrastima, kroz organiziranje aktivnosti i edukacija putem predavanja, radionica, vježbi i mogućnosti aktivnog sudjelovanja na polju znanosti kroz projekte i istraživanja koja provode. Na Fakultetu djeluje i sekcija studenata dentalne medicine čiji studenti su članovi Dentist - časopisa studenata dentalne medicine. Studenti, uz potporu matičnih Fakulteta, organiziraju kongrese, primjerice: Plexus Conference, Prvi kongres studenata dentalne medicine te Interdisciplinarni studentski Simpozij Prehrana i zdravlje. 

Značajan je i doprinos međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, podružnica Split - CroMSIC čiji se rad temelji na prevenciji i edukaciji šire populacije građana i studenata medicine, prvenstveno akcijama na javnim mjestima, savjetovanjima i razgovorima s građanima, predavanjima i radionicama o zdravstvenoj problematici. Osim projekta The Talk, u okviru kojeg se izvode edukacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, CroMSIC je u 2022. god. proveo i brojne druge edukacije i javnozdravstvene kampanje poput organiziranja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organizacije akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi u suradnji s udrugom Zdravi dan, obilježavanje dana mentalnog zdravlja, promoviranja teme mentalno zdravlje i edukacija o mentalnom zdravlju u srednjim školama, promocija besplatnog cijepljenja protiv HPV-a u organizaciji Zavoda za Javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i slično. 

Sport
Sveučilište u Splitu nositelj je osnovnog certifikata programa Healthy campus čiji je inicijator Međunarodna sveučilišna sportska federacija (FISU). FISU kroz ovaj program želi pomoći sveučilištima da implementiraju zdrave navike u sve aspekte djelovanja i ponude rješenja za poboljšanje kvalitete života i usvajanje zdravijih navika. Do danas je ovoj inicijativi pristupilo 88 sveučilišta diljem svijeta, od toga 50- tak europskih. Jedna od inicijativa Odjela za studentski standard i sport, u suradnji sa Splitskim sveučilišnim sportskim savezom i Studentskim centrom u Splitu je sportski program zdravstveno - usmjerenog tjelesnog vježbanja za zaposlenike pod nazivom After Workout. U prvoj fazi, kao pilot aktivnost, uključeni su zaposlenici Rektorata. Ovom aktivnošću promoviraju se sportske aktivnosti i osviještava sveučilišna zajednica o važnosti bavljenja sportom i uvođenju zdravih navika u svrhu poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja.

Također, zaposlenicima Sveučilišta omogućeno je korištenje raznolikih sportskih sadržaja u Splitu i šire putem ugovora koji im osigurava pristup preko 400 sportskih objekata i više od 60 različitih sportskih aktivnosti. 

Studenti imaju pristup korištenju SC Fitnessa, sportske dvorane, te vanjskih terena za nogomet i košarku unutar kampusa, kao i nogometnog terena s umjetnom travom i betonskog košarkaškog igrališta u Spinutu. U partnerstvu s Unisport Split i Studentskim centrom, Sveučilište organizira besplatne sportsko-rekreacijske aktivnosti za svoje studente poput jedrenja, plivanja, sportskog penjanja, lacross-a, košarke, futsala, plesa, kickboxing-a, fitness-a. Sve aktovnosti vođene su od strane stručnih kineziologa ili studenata kineziologije.