Rezultati studentskih anketa

Rezultati studentskih anketa

Studentske ankete koje provodi Sveučilište u Splitu važan su element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Cilj svih anketa jest uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je cilj dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata. Sve ankete su anonimne, prema odlukama Senata Sveučilišta u Splitu obvezne su za sastavnice, a za studente su dobrovoljne.

Ankete su jedini način da se dobiju informacije iz perspektive studenata. Studenti kao izravni korisnici mogu najbolje procijeniti neke elemente nastave, pri čemu je važno prikupiti i ostale indikatore kvalitete sveučilišnog obrazovnog procesa. Važno je uzeti u obzir i prostor, opremu, broj studenata, broj zaposlenika i sve ostale čimbenike koji utječu na kvalitetu nastave, a nisu u području utjecaja samih nastavnika.

Za unaprjeđenje kvalitete svih aspekata studiranja važna je svaka informacija neovisno o broju ispunjenih upitnika. Uprave Sveučilišta i sastavnica te nastavnici reagiraju na svaku poruku.  Nakon svake odrađene ankete Senatu Sveučilišta u Splitu podnose se Izvješća o rezultatima i predlažu se mjere za poboljšanje kvalitete svih sadržaja, a posebno onih sa kojima su studenti bila najmanje zadovoljni. Naravno, što je više ispunjenih upitnika, informacije "imaju veću težinu“.

Iskustvo i rezultati pokazuju da većina elemenata obrazovnog sustava Sveučilišta u Splitu ima zadovoljavajuće procjene. Važno je analizirati razloge koji su doveli do ekstremno niskih procjena, te planirati aktivnosti koje mogu dovesti do poboljšanja kvalitete lošije procijenjenih elemenata.

Ne Sveučilištu u Splitu provode se tri ankete:

  • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 
  • Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života 
  • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija 

U niže navedenim padajućim izbornicima nalaze se detalji o svakoj anketi kao i rezultati do sada provedenih vrednovanja.