ČISTA VODA I SANITARNI UVJETI

Šesti je cilj održivog razvoja osigurati čistu vodu i sanitarne uvjete za sve. Sveučilište u Splitu doprinosi ovom cilju kroz brojne segmente svog rada - istraživanje, gradnju novih objekata i podizanje svijesti o važnosti savjesnog korištenja vode.

Obrazovanje
Na prediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kemijske-tehnologije, smjerovi Zaštita okoliša i Materijali Kemijsko-tehnološkog fakulteta izvodi se više kolegija vezanih uz zaštitu, obradu i gospodarenje vodama: Zaštita voda, Analiza i optimizacija uporabe voda, Obrada otpadnih voda, Inženjerstvo otpadnih voda, Inženjerstvo naprednih procesa obrade voda, Kemija voda. 

Na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju Građevinarstava te prediplomskom studiju Geodezije i geoinformatike izvodi se više kolegija vezanih za zaštitu voda i upravljanje vodnim resursima: Hidrologija, Vodoopskrba i kanalizacija, Zaštita voda i Odabrana poglavlja hidrologije.

Na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstva Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) izvodi se više kolegija vezanih uz zaštitu i gospodarenje voda: Zaštita voda i pročišćavanje komunalnih otpadnih i oborinskih voda, Navodnjavanje i odvodnjavanje, Integralno upravljanje vodnim resursima, Hidrotehnički sustavi, Obalno inženjerstvo, Inženjerska hidrologija, Hidrogeologija, Urbana hidrologija, Hidrologija krša, Hidrotehničke građevine i Gospodarenje komunalnim krutim otpadom.

Na diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam FGAG-a izvodi se kolegij Integralna zaštita prostora, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Građevinarstvo kolegiji: Održivi urbani vodni resursi, Procesi disperzije u vodnim resursima, Teorije procjene rizika u ekologiji, Vodni resursi krša, Ekohidrologija, Hidrološko modeliranje u kršu, Pomorska hidraulika, specijalna poglavlja, Sustavno inženjerstvo u planiranju i upravljanju vodospremišta, Održivi urbani vodni resursi, Odabrana poglavlja iz hidrogeologije krša, Analiza hidroloških vremenskih nizova.

Istraživanje
Očuvanju izvora pitke vode i osiguranju njene kakvoće brojnim projektima, suradnjom s privatnim i javnim sektorom te drugim sveučilištima doprinosi više sastavnica Sveučilišta. U okviru Hidrotehničkog laboratorija FGAG-a istražuju se vodni resursi i njihov značaj u okolišnom inženjerstvu. HRZZ projektom Multi-waters - Multi-fizikalno modeliranje površinskih i podzemnih voda odabrani su procesi interakcije površinskih i podzemnih voda kao reprezentativni primjeri multifizike u složenim vodnim sustavima, s ciljem razvoja novih paralelnih algoritama temeljenih na Fup baznim funkcijama i adaptivnim metodama kontrolnih volumena (postojećih i novih) za rješavanje složenih problema interakcije površinskih i podzemnih voda. Primjena novih algoritama u omogućit će ekološko modeliranje utjecaja različitih aspekata na eko-sustav, kvalitetu vode, transport zagađenja, prodor slane vode u obalna područja, klimatsko modeliranje ili hidro-energiju. 

Projekt CAAT - Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) ima za cilj kvantificiranje stvarnog opterećenja vodnih tijela te potencijalnih autopurifikacijskih sposobnosti kroz objedinjavanje više različitih modela/metodologija (povezivanje fundamentalnih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja, s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnim vodama Jadranskog mora). Tijekom 2022 godine odrađeno je laboratorijsko testiranje plutača u hidrotehničkom laboratoriju u Žrnovnici, čime su plutače spremne za korištenje u mjerenjima.

Nadalje, projekt COMON - Monitoring obalnog područja koristeći višeskalne metode (Engl. Coastal zone monitoring using multi-scaling methods) ima za cilj primjenu inovativnih rješenja za kontinuirani objedinjeni monitoring ekosustava priobalnih voda na različitim razinama, kao temelj za integralno upravljanje tim ekosustavima. Konačno objedinjene mape odabranih parametara kakvoće voda poslužit će za predviđanja različitih modelskih scenarija budućeg opterećenja i/ili klimatskih utjecaja na priobalno područje, a što predstavlja vrlo važni alat za održivo prostorno planiranje te razvojne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Znanstveni projekt VODIME - Vode Imotske krajine usmjeren je na jačanje otpornosti na klimatske promjene ranjivih sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na specifičnom području Imotske krajine.

Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu sudjelovao je u projektu WATERCARE - Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima (eng. Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas) s ciljem smanjenja utjecaja mikrobiološkog onečišćenja u vodama za kupanje uslijed velikih oborina u području rijeka Neretve, Cetine i Raše, korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda te razvijanje sustava predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora. Također, cilj projekta bio je razviti sustav predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora za kupanje koji bi pomogao u odlučivanju o korištenju mora za kupanje. 

Bilateralni znanstveno-istraživački projekt Prirodni modificirani sorbenti kao materijali za remedijaciju živom onečišćenog okoliša provodi Kemijsko-tehnološki fakultet s ciljem razvoja metode modifikacije permeabilne reaktivne barijere s punilima od ekološki prihvatljivog modificiranog sorbenta radi sprječavanja migracije žive u okolni ekosustav, a čime se postiže očuvanje izvora pitke vode i sprječavanja onečišćenja podzemnih voda.

Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju provodi projekt STIM-REI - Integracija mediteranske regije koja povezuje istraživanje (R), edukaciju (E), inovaciju (I) kroz tri projektna elementa, od kojih je jedan element Voda i okoliš, a uključuje istraživanje dinamike pronosa zagađenja, praćenje te utjecaj klimatskih promjena na obalno područje i život u moru karakterizacijom biološki aktivnih tvari i biofilmova. 

Društveni doprinos
Društevi doprinos cilju čista voda I sanitarni uvjeti očituje se u aktovnostima koje se provode projektima:

§  MoST - Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli kojim se kroz monitoring prodora slane vode u regijama na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj na donjim tokovima rijeke Neretve u Hrvatskoj i rijeke Po u Italiji. Rezultati projekta predstavljaju podlogu za donošenje odluka i poboljšanja u planskom upravljanju na području Dubrovačko-neretvanske županije (dolina Neretve). Kako bi se osigurala mogućnost održivog upravljanja vodnim tijelima unutar projektnog područja doline Neretve i pouzdanog donošenja odluka temeljen na konceptu "uzrok – rješenje", ovdje se osigurava uvid u procese koji vode prema raspoloživoj bazi podataka koja omogućava relevantne i ažurne zaključke o intruziji morske vode i ublažavanje posljedica u projektnom području.

§  Secure - Monitoring zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve za razdoblje 2019. do 2023. Produljenje projekta MoST, odnosno aktivnosti monitoringa prodora slane vode u regijama na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj i Italiji. Rezultati projekta u konačnici bi trebali omogućiti kontrolu procesa zaslanjivanja uspostavom održivog gospodarenja prirodnim resursima (tlom i vodama) u koegzistenciji sa suvremenom poljoprivrednom proizvodnjom.

§  City Water Cycle (CWC) koji ima za cilj podizanje svijesti o potrošnji vode praćenjem njena utroška u stvarnom vremenu.

 

Održana je i Javna tribina: Izvor Jadra – naša voda u organizaciji FGAG i ViK d.o.o. kako bi se naglasila važnost izvora Jadra u organiziranoj vodoopskrbi grada Splita i šireg njegovog područja. Organizirana je terenska nastava za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, kolegija Vodoopskrba i kanalizacija (u sklopu aktivnosti projekta PRAG) tijekom koje su studenti imali priliku posjetiti gradilište vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Aglomeracije Metković. Razvoj vodokomunalne infrastrukture Aglomeracije Metković pružio je jedinstvenu priliku studentima da steknu neka od praktičnih vještina i saznanja vezanih za niskogradnju i građevinske radove koji imaju za cilj dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području Aglomeracije Metković te izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Poslovanje
U okviru CWC projekta ugrađeni su pametni vodomjeri na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Cilj razvijene pilot-akcije podizanje je svijesti o potrošnji vode praćenjem njezina utroška u zgradi FGAG-a u stvarnom vremenu i to pomoću prikaza trenutačnog utroška na interaktivnoj ploči u auli zgrade.

Sveučilište na ovaj način nastoji maksimizirati ponovnu upotrebu vode te dodatno, kroz aktivnosti projekta City Water Cycle, potiče svijest o potrošnji vode među studentima i zaposlenicima, naglašavajući važnost praćenja i odgovornog korištenja vodnih resursa unutar sveučilišne zajednice. 

Praćenje potrošnje i ušteda vode
Posljednih nekoliko godina uvedeno je praćenje količine vode koja se potroši iz sustava vodoopskrbe na Sveučilištu i svim sastavnicama. U 2022. godini potrošeno je ukupno 68,124 m³ vode, što predstavlja 3% manju potrošnju nego u 2021. godini.

Kako bi se smanjila potrošnja vode za potrebe zalijevanja u kampusu i na sastavnicama izvan kampusa, nastoji se saditi mediteransko bilje koje ne zahtjeva velike količine vode za zalijevanje (masline, ružmarin, lovor i sl.).

Kada govorimo o vodi za piće, voda sa slavine sigurna je za piće u cijeloj Hrvatskoj, a uz ovu opciju, djelatnicima, studentima i posjetiteljima u većini objekata Sveučilišta besplatno su dostupni aparati s vodom. 

Tijekom 2022. godine značajno je istaknuti kao dobar primjer doktorsku disertaciju Transience of coastal aquifer system water salinity under the influence of melioration system operative regime, tidal fluctuations and River Neretva hydrological regime te završne radove na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Strojarstvo Sveučilišnog odjela za stručne studije: Idejno rješenje sustava za prečišćavanje pitke vode i rad na temu Model instalacija pitke vode – mjerenje i analiza.