RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Peti je cilj održivog razvoja postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice. Sveučilište potvrđuje svoju predanost jednakim mogućnostima za žene i muškarce kroz brojne aspekte svog rada, uključujući usvojene institucijske politike i procedure.

Znanstveni i društveni doprinos
Sveučilište u Splitu dio je SEA-EU alijanse koja u svom radu, stručnim i znanstvenim aktivnostima promiče jednake mogućnosti za sve studente i zaposlenike, potiče inkluzivne prakse i programe kojima se promovira pravo na jednako obrazovanje, ravnopravnost između muškaraca i žena u znanosti i na sveučilištima, cjelovita integracija studenata s manje mogućnosti te stvaranje radnog i profesionalnog okruženja u kojima se poštuju i uvažavaju različitosti i njeguje kultura povjerenja, podrške i otvorenosti.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti 11. 02. 2022. na Medicinskom fakultetu osnovana je Hrvatska udruga sveučilišnih žena čija je predsjednica prof.dr.sc. Snježana Mardešić. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja jednakosti za žene kroz obrazovanje, filantropiju i istraživanje, a okupljat će obrazovane žene iz svih društvenih sfera.

Na Mediteranskom institutu za istraživanje života u organizaciji Sveučilišta u Torontu, Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu i Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu (MedILS), održana je 14.09.2022. konferencija Žene koje mijenjaju znanost: odvažne znanstvenice u Kanadi i Hrvatskoj (“Women Who are Changing Science - Driving Bold Research in Canada and Croatia”). Ova konferencija poseban naglasak je stavila na inkluzivnu znanost, a svoje karijerne trajektorije i smjerove profesionalnog razvoja u znanosti podijelilo je sa stručnom i zainteresiranom javnošću šest znanstvenica iz Kanade i Hrvatske. 
S Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović sudjeluje u provedbi uspostavnog projekta „Hrvatski monitor nasilja – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava“ kojeg provodi Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu projekta osnovana su četiri laboratorija za prepoznavanje, istraživanje i mjerenje nasilja prema posebno ranjivim skupinama žrtava (žene, djeca , LGBTQ+, manjine..); središnji je onaj na Sveučilištu u Zagrebu, a tri regionalna djeluju na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Pri Sveučilištu u Splitu laboratorijem rukovodi izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović, članica Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Splitu.

Na Pravnom fakultetu je u organizaciji Pravne klinike dana 27.04.2022. za studente/ice i nastavnike/ce na temu “Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i koordinacija izvršenja presuda tog Suda”, održano predavanje zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefice Stažnik radi upoznavanja budućih pravnih stručnjaka o stanju ljudskih prava u Europskoj uniji i Hrvatskoj i nekim od najaktualnijih presuda pred tim Sudom kojima se određuje smjer sudske prakse u području zaštite ljudskih prava.

Poslovanje
Sveučilište u Splitu primjenjujući načela rodne ravnopravnosti u znanstvenom i institucijskom području nastoji uspostaviti potpunu ravnopravnost žena i muškaraca i teži dokidanju svih oblika nejednakosti. Sukladno ciljevima i mjerama Plana rodne ravnopravnosti 2021.- 2027, te kao dio procesa HRS4R Izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju Sveučilište je donijelo Politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja te Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Sveučilište u Splitu i sve njegove sastavnice poduzimaju niz različitih aktivnosti kojima se nastoji unaprijediti kultura rodne ravnopravnosti i spriječiti svaki oblik diskriminacije i uznemiravanja na temelju spola i roda. Na svim sastavnicama Sveučilišta imenovana su povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u koje su uključeni i predstavnici/e studenata i koja u skladu s etičkim kodeksima sastavnica i Sveučilišta podupiru kulturu tolerancije, poštivanja različitosti i sprečavanja diskriminacije. Medicinski fakultet još je dodatno usvojio Plan spolne ravnopravnosti.2021. – 2027. na razini sastavnice, isto kao i Ekonomski fakultet koji je usvojio Plan rodne ravnopravnosti 2022. – 2027. Senat sveučilišta je u prosincu 2022. godine usvojio Politiku o nediskriminativnom pristupu i sudjelovanju u skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kojom kao snažan zagovornik nediskriminacije te institucija predana jednakosti, u potpunosti podupire aktivnosti za osiguranje društvene uključenosti, ravnopravnosti i sprečavanja svih oblika diskriminacije i uznemiravanja.

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života ključno je pitanje svih politika rodne ravnopravnosti, a kako bi osigurali i poticali veće zadovoljstvo radnim okruženjem i balans između profesionalne i obiteljske uloge, većina sastavnica Sveučilišta omogućuje zaposlenim roditeljima iz redova nastavnog osoblja fleksibilno radno vrijeme, a pri organizaciji nastave i nenastavnih obveza (npr. sastanci) izbjegava se njihovo održavanje u večernjim satima i vikendom. Sveučilište u Splitu tijekom prijave europskih i nacionalnih projekata planira aktivnosti kojima se promiče rodno osviještena politika (eng. gender mainstreaming) i rodna perspektiva u istraživanjima, a kroz suradnju s organizacijama civilnog društva kao nastavnim bazama omogućuje studentima i studenticama učenje o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog i nasilja u obitelji. U službenim dokumentima i pravilnicima Sveučilišta prilikom navođenja riječi i pojmova koji imaju rodno značenje koriste se pojmovi u muškom obliku kako bi se izbjeglo istovremeno navođenje pojmova, ali uz napomenu kako se muški oblik jednako odnosi na muški i ženski rod.