Vizija i misija

Vizija i misija

Sveučilište u Splitu svoje strateške smjernice zasniva na tradiciji dosadašnjih promišljanja i dokumenata obuhvaćenih osobito Znanstvenom strategijom te strategijama svojih sastavnica. Strategija se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavne strateške prioritete s nizom podciljeva od kojih svaki ima razrađenu aktivnost i željeni rezultat.

Ovaj dokument polazi ne samo od unutarnjih mogućnosti Sveučilišta nego i od potencijala lokalne zajednice s ciljem sinergijskog rasta i razvoja. Takvo promišljanje zahtijeva pomnu analizu i balansiranje sveukupnih unutarnjih odnosa na Sveučilištu te dovođenje istih u interakciju s uzročno-posljedičnim čimbenicima iz okruženja u kojemu djeluje, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Stoga se strategija Sveučilišta također naslanja na vrlo važne strateške dokumente koji trasiraju globalne i nacionalne prioritete na svim područjima, a za Sveučilište i na posebno važnom području visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja utoliko prije što Republika Hrvatska u ovom trenutku nema krovni dokument nacionalnog strateškog razvoja koji bi bio usklađen sa europskim strateškim ciklusom EU 2020.

Strategija Europa 2020 i pripadajući Obzor 2020 ističu posebno značajne ciljeve koji se posljedično odražavaju i na naše buduće djelovanje. To su ulaganje u istraživanje i razvoj s jasno izraženim prioritetom izvrsne znanosti te povećanje udjela stanovništva od 30 do 34 godine sa završenim tercijarnim obrazovanjem na barem 40%. Naravno da i ostali europski ciljevi poput smanjenja stope ranog napuštanja školovanja,  povećanje stope zaposlenosti stanovništva,  korištenje energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitost te smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, daju Sveučilištu i te kakvog prostora vlastitog strateškog promišljanja i djelovanja. Usvojena nacionalna Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, za naše djelovanje ključnog nacionalnog dokumenta, jedan je od onih zamjenskih dokumenta poput Nacionalnog programa reformi, Programa konvergencije te Partnerskog sporazuma koji zajedno s gospodarski značajnim, sektorskim strategijama, poput Industrijske strategije, Strategije poticanja investicija, Strategije razvoja poduzetništva, Inovacijske strategije i Strategije razvoja turizma, čine okosnicu svih predstojećih strateških dokumenata u ciklusu do 2020.

Uzimajući u obzir sve navedene dokumente i analizirajući potrebe hrvatskog društva u cjelini, a naslanjajući se na glavne strateške ciljeve kao što su izvrsnost, konkurentnost i inovacije, te pametan, održiv i uključiv rast, Sveučilište u Splitu sebe želi pozicionirati kao Sveučilište za društvo i u društvu.

Misija Sveučilišta u Splitu je doprinositi društvu kroz razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, znanstveno-istraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada na visokim standardima izvrsnosti, etike i morala. Sveučilište u Splitu kao javno sveučilište čuva znanje kao javno dobro te ga stalno stvara i unaprjeđuje istraživanjem i inovacijama i ugrađuje ga u lokalnu i širu društvenu zajednicu, naročito u gospodarstvo kroz transfer znanja i tehnologija. Upravo stvaranje znanja i briga za njegovo stalno unaprjeđenje, širenje i dijeljenje, temelji su na kojima Sveučilište u Splitu crpi svoju snagu i autonomiju. Ključna aktivnost Sveučilišta u Splitu jest privlačiti i motivirati studente da najbolje iskoriste priliku edukacije te ih stalno poticati na istraživački rad, inovacije, stvaralačke izazove i posebno na preuzimanje vodstva u struci i društvu. Pri tome se vodi idejom o čovjeku kao cjelovitom socijalnom biću kojem je na Sveučilištu potrebno omogućiti kulturni, humanitarni, sportski i duhovni razvoj te međunarodna iskustva.

Sveučilište u Splitu spada u srednje velika sveučilišta u Europskoj uniji i svoju ulogu vidi kao vodeće regionalno Sveučilište u ovom dijelu Europe sa čvrstom mediteranskom orijentacijom. Sveučilište  u Splitu treba postati prepoznatljivo europsko sveučilište koje svoju snagu crpi u stoljetnoj kulturnoj baštini, duhovnom i materijalnom nasljeđu i činjenici da je kolijevka hrvatske državnosti i pismenosti. Sveučilištu u Splitu primarna je zadaća provoditi nastavni, znanstvenoistraživački, umjetničkostvaralački i stručni rad na načelima poštivanja kontrole i osiguravanja kvalitete i EU standarda, a isto prenosi na sve suradne ustanove, nastavne baze, lokalnu zajednicu i gradove te gospodarske čimbenike. Ono je lider u prijenosu znanja i rezultata istraživanja u gospodarstvu regije kao temelja bržeg razvoja gospodarstva, pametnih specijalizacija te ekološki prihvatljivog i održivog razvoja društva. Sveučilište u Splitu fokusira se na cjelovit razvoj svojih studenata kako kroz vrijeme studiranja tako i kroz njihovo postakademsko praćenje i cjeloživotno učenje. S istom pažnjom skrbi i o razvoju i unaprjeđenju kvalitete svojih nastavnika i nenastavnog osoblja kao nositelja i kreatora svih ključnih procesa na Sveučilištu. Sveučilište u Splitu sebe vidi kao društvenog predvoditelja koji zagovara i promiče najviša moralna, etička, društvena i ekonomska načela i standarde na prostoru javnog dobra, a u svrhu razvoja Republike Hrvatske, regije i EU-a.

STRATEŠKI CILJEVI

Sveučilište u Splitu sebe vidi kao društvenog lidera i promicatelja najviših moralnih, etičkih, društvenih i ekonomskih načela i standarda na prostoru javnog dobra, u interesu razvoja Republike Hrvatske, njezina regionalnog okruženja i Europske unije.

Uz misiju i viziju Sveučilišta u Splitu pri postavljanju strateških ciljeva kao smjernice uzeti su sljedeći strateški dokumenti:
• Europska strategija za održivi razvoj EU 2030,
• Strateški dokumenti Europskog istraživačkog prostora (European Research Area, ERA),
• Strateški dokumenti Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education
Area, EHEA),
• Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja
(ESG).
• Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,
• Strategija Sveučilišta u Splitu 2015 – 2020.
• Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)
• Erasmus Povelja za visoko obrazovanje 2021.-2027
• Mission Statement The European University of the Seas „SEA-EU“
• Manifesto of the SEA-EU Governing Board

Sveučilište u Splitu u razdoblju od 2020.-2025. godine postavlja strateške ciljeve unutar sljedećih strateških područja:

• ZNANOST, UMJETNOST I INOVACIJE
• NASTAVA I STUDIJSKI PROGRAMI
• STUDENTI I STUDENTSKI STANDARD
• MEĐUNARODNA SURADNJA
• ORGANIZACIJA I RESURSI SVEUČILIŠTA
• SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU