ODGOVOR NA KLIMATSKE PROMJENE

Trinaesti cilj održivog razvoja je poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja. Sveučilište u Splitu doprinosi navedenom cilju izvrsnim istraživanjima, edukacijom studenata, podizanjem svijesti te suradnjom sa zajednicom. U misiji alijanse “Europsko sveučilište mora SEA-EU prepoznali su opasnosti koja prijete obalnim područjima zbog globalnog zatopljenja i klimatskih promjena te se obvezali na aktivnosti u svim segmentima djelovanja Sveučilišta. 

Obrazovanje
Sveučilište u Splitu nudi niz akademskih programa koji se odnose na održivost okoliša i klimatske promjene, a to uključuje sljedeće studije:

§  Sveučilišni diplomski studij na PMF-u, Fizika okoliša koji ima nekoliko kolegija vezanih na ovaj cilj: Meteorologija, Klimatski sustav, Ekstremne promjene u okolišu i Atmosfersko onečišćenje

§  Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, u sklopu smjera Zaštita okoliša, direktno se obrađuju smjernice i metodologije za adaptaciju održivog razvoja i to kroz kolegije: Jedinične operacije u zaštiti okoliša, Održivi razvoj u priobalju, Kemija i zaštita mora, Kataliza u zaštiti okoliša, Elektrokemijske tehnologije u zaštiti okoliša i Održive tehnologije i razvoj.

§  Diplomski studij građevinarstva na FGAG-u, na smjeru Hidrotehnika obrađuje probleme upravljanja vodnim resursima u kontekstu rastućih klimatskih rizika, upravljanje sustavima vodoopskrbe i kanalizacije s aspekta održivog razvoja i smanjenja otiska korisnika i korištenje malih elektrana za proizvodnju energije. Navedene teme su obrađene kroz kolegije Integralno upravljanje vodnim resursima, Zaštita voda i pročišćavanje komunalnih otpadnih i oborinskih voda,  Iskorištenje vodnih snaga.

§  Centar za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja – OdRa-ST pri Filozofskom fakultetu, koji je prvenstveno i osnovan s ciljem provedbe globalnih strategija održivog razvoja nudeći složena i inovativna rješenja problemima i pitanjima suvremenog života. Konkretno kolegiji kroz koje se to manifestira su Utjecaj klimatskih promjena, Čovjek, zdravlje i okoliš, Zaštita okoliša i Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj.

§  Na FESB-u se direktno obrađuje energetsku učinkovitost kroz kolegije Racionalno korištenje energije i Energetska učinkovitost u zgradarstvu. 

§  Na sveučilišnom odjelu za studije mora se kroz odjeljenje Ekologija i zaštita mora povodi mulitidsciplinarna edukacija na temu održivog upravljanja i korištenja mora koje se veže i na utjecaje klimatskih promjena kroz povećanje razine, ali i temperature mora.

Kroz projekt Obzor 2020, Blue-Connect, Sveučilište u Splitu, zajedno s nizom ostalih visokih učilišta u Hrvatskoj organiziralo je u Europsku noć istraživača 2022 koja ima za zadatak podizanje razine svijesti u široj javnosti na ključne prioritete zdravlje i borba protiv raka, prilagodba na klimatske promjene, zaštita oceana, zdravlje tla i hrane, zeleni gradovi.

Istraživanje
Kroz niz projekata koji su se provodili tijekom 2022.godine, znanstvenici Sveučilišta u Splitu svojim istraživanjima direktno doprinose edukaciji šire javnosti o značaju klimatskih promjena i njihovom utjecaju na okoliš: informiranje lokalne zajednice i šire javnosti po pitanju odgovora na porast morske razine uslijed djelovanja klimatskih promjena (projekti SHExtreme, ARGAS i StVar-Adri), te učincima navedenog na procese zaslanjivanja u priobalnim vodonosnicima što ima direktan utjecaj na lokalno stanovništvo i agronomiju (projekti MOST, SeCure, i monitoring u suradnji s državnom agencijom Hrvatske Vode). Kroz niz istraživačkih projekata je vršena podrška u donošenju odluka regionalnim i lokalnim jedinicama samouprave po pitanju praćenja kakvoće priobalnog mora, te razvoja novih metoda monitoringa kako bi se adekvatno pripremili za sve veće utjecaje klimatskih promjena, ali i antropoloških pritisaka (CAAT, COMON, PlasticBusters MPAs, AdSWim,Net4MPLASTIC, Dsolve).

Posebna pažnja je posvećena turizmu koji uz ekonomske prednosti, predstavlja značajni rizik za samo socio-kulturološko tkivo grada Splita, te je stoga projektom SmartCulTour financiranim iz programa Obzor2020, Sveučilište u Splitu uključeno u trend razvoja održivog turizma koji će biti prilagođen, među ostalim, i utjecajima klimatskih promjena.

Kroz projekt PMO-GATE, znanstvenici Sveučilišta su radili na mapiranju teritorijalnih osjetljivosti Hrvatske i Italije na prirodne i klimatske rizike u multi-hazard kontekstu, dok su u projektu E-CITIJENS' radili na razvoju praćenja i upravljanja kriznim situacijama nastalim djelovanjem različitih katastrofa, uz primjenu aktivnog uključivanja javnosti.

Kroz vlastiti Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – STIM-REI, Sveučilište u Splitu unutar aktivnosti Voda i okoliš, posebno obrađuje utjecaj klimatskih promjena na obalno područje.

Projekt SEA FENNEL4MED na kojem aktivno sudjeluju znanstvenici Sveučilišta u Splitu, analizira i stvara načine održivog uzgoja morske hrane koje će biti otporno na klimatske promjene specifične na području Mediterana.

Društveni doprinos
Sveučilište u Splitu je za potrebe grada Splita izradilo Strategiju razvoja do 2030 posebno obrađujući sve ciljeve Agende 2030 kroz tematske cjeline Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje i Institucionalni okvir. Konkretno za ovaj cilj, analiza stanja i smjernice su odrađene pod cjelinom Urbano okruženje s posebnim naglaskom na klimatske promjene kroz UO1-7 - Mapiranje izloženosti prirodnim rizicima i klimatskim opasnostima. Postupak adaptacije same strategije se još odvija i kroz 2022. i 2023. godinu.

Znanstvenici Sveučilišta u Splitu svojim radom doprinose edukaciji šire javnosti o značaju klimatskih promjena i njihovom utjecaju na okoliš, što se vidi iz liste projekata i tema navedenih iznad u poglavlju Istraživanje.  

Poslovanje
Sveučilište u Splitu korisnik je Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) te svi EU projekti koji se trenutačno provode u skladu su s horizontalnim politikama Europske unije te imaju za cilj pozitivno utjecati na održivi razvoj što uključuje provedbu mjera koje će imati pozitivan utjecaj na klimatske izazove, učinkovitost resursa i načelo zelenog rasta. Značajan je doprinos Studentskog centra smanjenju onečišćenja, osobito u aktivnostima vezanim za biorazgradivi otpad koji nastaje u restoranima studentske prehrane. Studentski centar ostvario je sufinanciranje u iznosu od 40 % za nabavu uređaja za dehidriranje biorazgradivog otpada i za njegovu razgradnju. Vrijednost investicije je nešto više od 200.000 eura. Godišnje restorani Studentskog centra proizvedu preko 100 tona biorazgradivog, a kupnja dehidratora i digestora će za 90% smanjiti količinu tog otpada. 

Mjerenje količine energije iz obnovljivih izvora 
Posljednih nekoliko godina uvedeno je praćenje energije generirane na onim sastavnicama koje imaju ugrađene solarne panele, te ona iznosi oko 350 GJ. 

Suradnja s nevladinim organizacijama
Studenti Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija "Stručna praksa u nastavnoj bazi" ostvaruju suradnju i stječu radno iskustvo u mnogim nevladinim organizacijama, poput udruga Sunce i Zdravi grad. Educirajući se o različitim okolišnim problemima i istražujući moguća rješenja stručnim i istraživačkim radom sudjeluju u zaštiti prirode i okoliša smanjujući učinak klimatskih promjena. Sudjelujući u programima i projektima ovih i drugih udruga i organizacija promiču se ideje o unaprjeđenju kvalitete življenja, odnosno inovativnog, zdravog, održivog i cjelovitog razvoja pojedinaca, organizacija i lokalnih zajednica