OČUVANJE ŽIVOTA NA KOPNU

Petnaesti cilj održivog razvoja je očuvati, obnavljati i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, spriječiti širenje pustinje, zaustaviti i obrnuti proces degradacije tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti.

Obrazovanje
Na Sveučilištu u Splitu osam studijskih programa omogućava stjecanje ishoda učenja za očuvanje života na kopnu. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, to su sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Kemijska tehnologija-smjer Zaštita okoliša te sveučilišni diplomski studij Kemija-smjer Kemija okoliša. 

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu to su sveučilišni prijediplomski studiji Biologija i Kemija i Biologija te sveučilišni diplomski studiji Biologija i kemija-smjer nastavnički i Molekularna biologija. 

Na Sveučilištu u Splitu to je samostalni sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda.

Istraživanje
Projekt FF-IPM temelji se na novom pristupu i razvoju strategija u odnosu na rizik od invazije voćnih muha razvojem i uključenjem novih alata i koncepata u nove sustave podrške pri odlučivanju (DSS-decision support system). Neki od ciljeva projekta su razvoj novih sustava za podršku pri odlučivanju (DSS), pomoć nacionalnim organizacijama za zaštitu bilja (NPPO) u provedbi učinkovitijeg nadzora, te u slučaju introdukcije, raspolaganje mogućnostima predviđanja dinamike populacije voćnih muha u različitim scenarijima unosa štetnog organizma. Osim navedenog, cilj projekta je razvoj i potvrda novih optimalnih prostorno-vremenskih strategija čiji je cilj rani sustav detekcije introdukcije voćnih muha. 

Projektnim aktivnostima u sklopu projekta VALMEDALM promiču se održivi proizvodni sustavi, kao što su voćnjaci bajama s implementiranim praksama međusobnog uzgoja, te se kroz promotivne kampanje educira stanovništvo o hrani što također promiče održivu potrošnju. Projekt VALMEDALM doprinosi usvajanju održivih i produktivnih poljoprivrednih sustava temeljenih na raznolikosti biljaka u mediteranskom agroekosustavu.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje partner je na projektu FirEUrisk. U okviru projekta razvija se strategija za proširivanje postojećih sustava procjene rizika od požara raslinja, izrađuju se učinkovite mjere za smanjenje trenutačnih uvjeta rizika od požara i prilagođavaju se strategije upravljanja očekivanim budućim klimatskim i socio-ekonomskim promjenama.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, aktivnosti vezane uz očuvanje života na kopnu provode se na dva odjela: Odjel za biologiju i Odjel za fiziku. 

Na Odjelu za biologiju aktivan je HRZZ projekt CROVes-PhyBA koji se bavi fitotaksonomskim istraživanjima i biološkom aktivnošću hrvatskih vrsta roda Veronica temeljem izolacije, identifikacije i kvantifikacije hlapljivih sekundarnih metabolita, eteričnih ulja i glikozida. Također, u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom provode se ista istraživanja i na drugim aromatičnim mediteranskim biljkama te protufitovirusna istraživanja učinka eteričnih ulja, komponenti ulja i drugih bioaktivnih prirodnih spojeva.

Odjel za fiziku, kroz studijski smjer Fizika okoliša provodi cijeli niz aktivnosti u svrhu popularizacije potrebe za očuvanjem kopnenih staništa. Njihove aktivnosti vezane su uz organizaciju seminara na fakultetu i radionica u sklopu Festivala znanosti. Iznimno značajan je projekt “Pod zvijezdama” Udruge studenata fizike, u sklopu kojeg procjenjuju kvalitetu noćnog neba u različitim urbanim i slabo naseljenim područjima. Trenutno se provode istraživanja na otoku Biševu kako bi ga proglasili područjem Tamnog neba (bez svjetlosnog onečišćenja). 

Društveni doprinos
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu sudjeluje u radu Centra za istraživanje požara otvorenog prostora. Centar održava mrežni portal protupožarne zaštite Splitsko-dalmatinske županije koji je središnje mjesto s kojega se pristupa svim modulima informacijskog sustava integrirane protupožarne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. 

Prirodoslovno-matematički fakultet pravni je sljednik Botaničkog vrta u Splitu i njime upravlja već cijeli niz godina. Botanički vrt je potpuno restauriran i uskoro će biti otvoren za sve zainteresirane posjetitelje. Cilj restauracije i obnove vrta u sklopu projekta “Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti” je pretvoriti ga u interpretacijski centar botanike sa brojnim novim sadržajima i to multimedijalnim i botaničkim sadržajima edukacijskog tipa. Tako će preuređeni Botanički vrt biti primarno namijenjen edukaciji posjetitelja o prirodi, bioraznolikosti botaničkog svijeta, s naglaskom na mediteransko područje, a samim time i povećavanju svijesti posjetitelja o potrebi očuvanja prirodne baštine i njenog održivog korištenja. No, osim toga, vrt se koristi u nastavne svrhe za potrebe studijskih programa na PMF-U (studenti biologije, biologije-kemije), za studente farmacije, ekologije I mediteranske poljoprivrede, za održavanje terenske nastave iz botaničke skupine predmeta, ali i za organizaciju različitih skupova i simpozija o mediteranskoj flori s ciljem očuvanja iste.

Tijekom Festivala znanosti, ove godine je organizirana izložba na temu Botaničkog vrta gdje se svi zainteresirani mogu upoznati s poviješću i značajem samog vrta, a već cijeli niz godina, u Botaničkom vrtu, tijekom Tjedna botaničkih vrtova (događaj na nacionalnoj razini), održavaju se brojne radionice za učenike osnovnih I srednjih škola, ali i vrtićke dobi s ciljem popularizacije znanosti i očuvanja flore mediteranskog područja. 

Poslovanje
Projekt “Marjan brdo prošlosti, oaza budućnosti”, koji vodi Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan, a koji je uključivao plan revitalizacije Botaničkog vrta, u ovom dijelu koji se tiče obnove samog vrta je završio i uskoro se očekuje svečano otvorenje preuređenog Botaničkog vrta.