MIR, PRAVDA I SNAŽNE INSTITUCIJE

Šesnaesti cilj održivog razvoja je promicati miroljubiva i socijalno uključiva društva za održivi razvoj, osigurati dostupnost pravosuđa svima te izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.

Obrazovanje
Ovaj se cilj u obrazovnom pogledu ostvaruje prvenstveno na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu koji doprinosi cilju sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem Prava, stručnim preddiplomskim Upravnim studijem, specijalističkim diplomskim Upravnim studijem te poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijem pravnih znanosti. Na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti studenti modulom Forenzika i nacionalna sigurnost na sveučilišnom diplomskom studiju Forenzike stječu kompetencije potrebne za sigurnosno djelovanje u gospodarstvu i državnim tijelima. Kompetencije uključuju i prepoznavanje i suzbijanje organiziranog kriminala i terorizma u međunarodnom djelovanju.

Značajan segment obrazovanja predstavlja i stručna praksa - Društveno korisno učenje, kao izborni predmet na više studijskih programa na Sveučilištu u Splitu. Izvodi se u jednoj od 27 nevladinih organizacija društveno-korisnog karaktera s kojima trenutačno postoji suradnja u cilju obavljanja stručne prakse. Nevladine organizacije uključene u ovaj program u svom radu inkorporiraju različite ciljeve održivog razvoja, ali im je svima zajedničko to što se u svom radu zalažu za održivi razvoj. Sveučilište u Splitu dijeli svoja iskustva u provedbi društveno-korisnog učenja s drugim svjetskim sveučilištima. Također, u okviru SEA-EU alijanse osnovan je Center for service learning. Na temelju navedene prakse, Sveučilište je i za 2022. godinu prepoznato kao jedno od najinovativnijih sveučilišta u kategoriji etičkih vrijednosti u međunarodnom rangiranju WURI (World's Universities with Real Impact).

Održano je više ljetnih škola ili radionica koje doprinose ostvarenju ovog cilja održivog razvoja. Tako je primjerice na Pravnom fakultetu u Splitu u razdoblju od 4. do 10. rujna 2022. održana Međunarodna ljetna škola ”Equality and Diversity in European Legal Education” koja je ove godine bila organizirana u okviru projekta ”ED4ELE – Equality and Diversity in European Legal Education” u čiju su provedbu bili uključeni Europa Institut Sveučilišta Saarland, Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe – SEELS, te pravni fakulteti iz Ljubljane i Splita. 

Istraživanja
Projektom MI – jučer, danas, sutra želi se utjecati na rješavanje problema negativnih trendova migracija u RH, posebice iseljavanja mlađe populacije. Znanstvenim istraživanjima definiraju se područja u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene nužne za rješavanje navedenog problema te se izrađuju smjernice javnih politika koje će biti upućene Vladi RH kako bi se doprinijelo pokretanje reformi i donošenje novih mjera u svrhu suzbijanja negativnih trendova migracija i zaposlenosti stanovništva. 

Znanstveni skupovi
Među znanstvenim skupovima koji doprinose ostvarenju cilja ističe se tradicionalni međunarodni simpozij Hrvatsko-francuski upravnopravni dani koji je održan 15. i 16. rujna 2022. u organizaciji Pravnog fakulteta, a na kojem su ugledni pravni stručnjaci i znanstvenici iz Hrvatske i Francuske raspravljali o instrumentima politike boljih propisa u Republici Hrvatskoj – de lege lata i de lege ferenda te kvaliteti pravne norme. 

Pravni fakulteti u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, u suradnji s Uredom potpredsjednice Vlade te Savjetom za nacionalne manjine i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizirali su međunarodnu znanstvenu konferenciju „Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ koja je održana u prosincu 2022. godine. 

SEA-EU alijansa organizirala je međunarodnu znanstveno – stručnu konferenciju naziva Community-engaged University, koja je održana u SPINIT inkubatoru Sveučilišta u Splitu. Pored navedenog održano je više znanstvenih konferencija iz raznih grana prava (građansko-procesno, medicinsko, pomorsko..)

Niz istaknutih stručnjaka održao je predavanja i seminarske diskusije na temu dostizanja pravde u nacionalnim ili međunarodnim okvirima. Tako su ugledni inozemni stručnjaci izlagali na teme; "Rat u Ukrajini i suđenja za ratne zločine pred Međunarodnim kaznenim sudom„ (Prof. dr. sc. h.c. Herwig Roggemann)“ te „"Kaznenopravna prerada prošlosti s posebnim osvrtom na kriminal vladajućih struktura , na primjeru kaznenog postupka protiv Krunoslava Pratesa, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača" (Dr. Manfred Dauster).

Društveni doprinos
Na inicijativu pravnih fakulteta, 18. ožujka 2022. godine, potpisan je okvirni sporazum o suradnji Vlade RH sa sva četiri hrvatska pravna fakulteta i Akademijom pravnih znanosti Hrvatske (APZH). Cilj suradnje je znanstveno-stručna potpora pravnih fakulteta radu Vlade, stručnim službama i radnim tijelima Vlade, ali i tijelima državne uprave. Osim što otvara formalnu suradnju s Vladom RH, sporazum svakako doprinosi i jačanju suradnje četiri pravna fakulteta međusobno.

Sveučilište u Splitu izrađuje Strategiju razvoja grada Splita do 2030. godine, razvojni dokument kojim se na participativan način žele definirati ciljevi i mjere koje želimo postići u navedenom razdoblju na području grada Splita, a koji je važan segment izgradnje učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija.

Na Pravnom fakultetu djeluje Pravna klinika koja prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći pruža primarnu pravnu pomoć osobama koje za pravnu pomoć imaju opravdani interes te je ne mogu ostvariti iz drugih izvora ili bi ostvarivanje bilo moguće samo uz trošenje sredstava koja su im nužna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.

Poslovanje
Sveučilište u Splitu doprinosi ovom cilju u svim segmentima svog djelovanja, a posebno donošenjem i provedbom institucijskih politika i dobrim praksama koje su kreirane u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te strategiji razvoja Sveučilišta.

U 2022. god. donesen je Akcijski plan za promicanje znanstvenoistraživačke čestitosti i provođenje znanstvenih aktivnosti u skladu s načelima Europskog kodeksa znanstvenoistraživačke čestitosti. Kako bi poslovanje Sveučilišta i sastavnica u svim aspektima doprinijelo ciljevima, donešeno je i nekoliko važnih politika: Politika o nediskriminatornom pristupu i sudjelovanju, Politika o identificiranju vanjskih dionika, Antikorupcijska politika te Izjava o borbi protiv modernog ropstva i trgovine ljudima.