Rektorat

GLAVNI TAJNIK

Filip Klarić-Kukuz mag. iur. glavni tajnik

KABINET REKTORA

URED REKTORA

Ivana Pletković oec. pročelnica Ureda rektora
Nataša Musap tajnica rektora
Zrinka Koludrović mag. educ. philol. croat. et mag. educ. philol. angl. tajnica prorektora
Marko Mamut vozač rektora

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Antonija Žaja Čičak prof. voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću
Franka Babić prof. voditeljica Odjeljka za odnose s javnošću
Željka Sijerak Radas dipl. oec. voditeljica Odsjeka za marketing
Gordana Alfirević referentica za odnose poslova s javnošću i organizaciju događanja

ODSJEK ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Danijel Gudelj dipl. kroatolog i soc. stručni suradnik za izdavačku djelatnost

SVEUČILIŠNA GALERIJA

Helena Trze Jakelić dipl. oec. voditeljica Sveučilišne galerije

SREDIŠNJA SLUŽBA REKTORATA

URED ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE

Maja Mijatović dipl. iur. voditeljica Ureda za ljudske resurse i kadrovske poslove
Tina Lovčić voditeljica Odsjeka za korespodenciju
Ivana Bradarić dipl. iur. stručna suradnica u Uredu za ljudske resurse i kadrovske poslove

URED ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Emanuel Čulić dipl. iur. voditelj Ureda za pravne i opće poslove
Jelena Gladović mr. sc. voditeljica Odjeljka za pravne poslove
Ana Skejić dipl. iur. stručna suradnica za pravne poslove
Vjekoslav Bekavac domar-kurir
Marino Marijanović domar-kurir
Marija Erceg spremačica
Lenka Bašić spremačica
Jasna Nazlić spremačica

URED ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, PISARNICU I PISMOHRANU

Antonela Banovac bacc. admin. publ. voditeljica Ureda za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO

Jelena Hrga dipl. oec. voditeljica Odjela za financijsko poslovanje i računovodstvo

URED ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Katja Kovačić dipl. oec. voditeljica Ureda za financije i računovodstvo
Marin Šodan dipl. oec. savjetnik za financije i računovodstvo

ODSJEK ZA FINANCIJE

Tanja Jurić dipl. oec. voditeljica Odjeljka za obračun plaća i drugih primanja
Marija Prgomet mag. oec. stručna savjetnica za obračun plaća i drugih primanja
Karla Nikolić mag. oec. stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
Edita Doris Anđelić bacc. admin. publ. voditeljica Ispostave za financije i blagajnu
Dajana Stolica dipl. oec. voditeljica Odjeljka za praćenje projekata i programa
Željana Bek dipl. oec. stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
Ante Madunić mag. oec. stručni suradnik za praćenje projekata i programa

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO

Marija Kosanović mag. oec. voditeljica Odsjeka za računovodstvo
Ana Barišić mag. oec. stručna suradnica za računovodstvo
Ivan Rašetina mag. oec. stručni suradnik za računovodstvo
Jelena Vukić voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova - osnovna sredstva
Jelena Šerlija mag. oec. voditelj Odsjeka računovodstvenih poslova - financijski knjigovođa
Janja Vatrov bacc. admin. publ. voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova - financijski knjigovođa
Antonia Ćubelić mag. oec. stručni suradnik za računovodstvo

ODJEL ZA NABAVU

Ivana Bakotin dipl. oec. voditeljica Odjela za nabavu

URED ZA NABAVU

Anamarija Svaguša dipl. oec. voditeljica Ureda za nabavu

ODJELJAK ZA PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA

Bože Tadić univ. bacc. oec. voditelj Odjeljka za praćenje provedbe ugovora

URED ZA LIKVIDATURU

Marija Palaversa dipl. oec. voditeljica Ureda za likvidaturu
Marinela Turković Giljanović mag. oec. stručna suradnica za nabavu

URED ZA PRAVNE POSLOVE U NABAVI

Ana Mimica mag. iur. stručna suradnica

URED ZA INVESTICIJE, RAZVOJ I IMOVINU

Lada Prkić dipl. ing. građ. voditeljica Ureda za investicije, razvoj i imovinu
Zdravko Ruščić dipl. ing. građ. voditelj Odjeljka za investicije i imovinu
Marina Madunić mag.ing.industr. stručna suradnica za investicije, imovinu i projekte

URED ZA INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

Leida Rizvan dipl. ing. el. voditeljica Ureda za informacijsku infrastrukturu

URED ZA NASTAVU

Gabrijela Budimir dipl. novinarka voditeljica Ureda za nastavu
Jasminka Petko mag. oec. voditeljica Odjeljka za nastavu
Silvija Rančić dipl. novinarka stručna suradnica za nastavu
Branka Radić mag. mus. stručna suradnica za nastavu
Sandra Domazet prof. stručna suradnica za nastavu

ODSJEK ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU

Luka Subašić prof. fizičke kulture voditelj Odsjeka za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

URED ZA KVALITETU

Dijana Banovac mag. oec. voditeljica Ureda za kvalitetu
Ivan Marin dipl. iur. stručni suradnik za osiguranje kvalitete u nastavi i znanosti

URED ZA SAMOSTALNE STUDIJE

Paula Vučemilović Šimunović dipl. iur. voditeljica Ureda za samostalne studije
Katarina Balić mag. ing. admin. nav. stručna suradnica za studije i studente
Mirna Kovačić univ. spec. oec. stručna suradnica za Hotelijerstvo i gastronomiju
Anika Šimundić administrativna tajnica samostalnih studija
Petra Žilić administrativna tajnica samostalnih studija

ODJEL ZA ZNANOST I INOVACIJE

Tonka Petričević mag. oec. v. d. voditelja Odjela za znanost i inovacije

URED ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Iva Žutić dr.sc. Voditeljica Ureda za istraživanje i razvoj

URED ZA ZNANOST

Petra Jelić univ. spec. oec. voditeljica Ureda za znanost

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Ivana Vuka dr. sc. voditeljica Ureda za transfer tehnologije
Nina Sunara struč. spec. oec. stručna suradnica za transfer tehnologije

ODJELJAK ZA POTPORU NASTAMBI ZA POKUSNE ŽIVOTINJE

Jagoda Dujić mr. sc. voditeljica Odjeljka za potporu nastambi za pokusne životinje

URED ZA PROJEKTE - Odjeljak za potporu provedbi projekata

Tea Pezo v.d. voditeljica Odjeljka za potporu provedbi projekta
Mia Mihaljević mag. oec. stručna suradnica za potporu provedbi projekata
Željka Kovačević mag. dipl. et inter. rel. stručna suradnica za potporu provedbi projekata

URED ZA PROJEKTE - Odjeljak za pripremu projekata

Bruna Paušić mag. oec. voditeljica Odjeljka za pripremu projekata
Jelena Janković mag. soc. stručni suradnik za pripremu projekata

ODJEL ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Ana Ćosić prof. voditeljica Odjela za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

URED ZA MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Sanja Mikačić Grubišić mag. soc. voditeljica Ureda za međusveučilišnu suradnju

Odlazna mobilnost osoblja

Filipa Jelaska mag. soc. stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju
Snježana Veršić mag. oec. stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju

URED ZA AKADEMSKU MOBILNOST

Maja Rakela mag. oec. voditeljica Ureda za akademsku mobilnost
Tea Knez dr. sc. stručna suradnica za akademsku mobilnost
Ana Marinović mag. philol. angl. et croat. stručna suradnica za akademsku mobilnost

Ured za provedbu projekta "The European University of the Seas" (SEA-EU)

Gordana Dujmović dipl. kroatist i anglist tehnički voditelj
Nina Milanović mag. philol. franc. et mag. philol. hisp. stručna savjetnica za pitanja združenih studija
Jelena Saraga mag. philol. croat. stručna savjetnica za provedbu projekta

ODJEL ZA STUDENTSKI STANDARD I SPORT

Toni Gamulin prof. fizičke kulture voditelj Odjela za studentski standard i sport

URED ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG STANDARDA

Sanela Krstulović dipl. ing. građ. voditeljica Ureda za poboljšanje infrastrukture studentskog standarda
Ana Radić mag. oec. stručna savjetnica za poboljšanje infrastrukture studentskog standarda

URED ZA AKTIVNOSTI STUDENATA I POBOLJŠANJE STUDENTSKOG STANDARDA

Toni Batinić bacc. cin. voditelj Odsjeka za aktivnosti sveučilišnih ekipa
Ivan Bogdanović dipl. oec. stručni suradnik za studente s invaliditetom

Rad sa strankama: pon-pet: 09:00 – 13:30 ili po dogovoru s voditeljem ureda

Magdalena Ramljak mag. cin. stručna savjetnica za organizaciju natjecanja i rekreaciju studenata
Ivan Tustonjić mag. cin. stručni suradnik za kontrolu i poboljšanje kvalitete studentskog standarda

URED ZA UPRAVLJANJE KARIJERAMA

Antonia Peroš dipl. psiholog voditeljica Ureda za upravljanje karijerama

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Nikolina Certa mag. oec. unutarnja revizorica
Tiana Matošić mag. oec. unutarnja revizorica