Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) pri Sveučilištu u Splitu

ICAST je interdisciplinarna inicijativa u nano znanosti koja uključuje nanobiologiju, strukturne optičke i katalitičke materijale za biosenzoriku, gorivne i solarne članke. Znanstveni projekti na ICAST-u temelje se na multidisciplinarnom pristupu temama istraživanja koje objedinjuju napredne računalne simulacije, koje su specijalnost znanstvenog tima na ICAST-u, i eksperimentalnu validaciju teorijskih rezultata u suradnji s brojnim vodećim eksperimentalnim grupama na sveučilištima u Europi i u SAD-u. Direktorica ICAST-a, prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký, međunarodno je priznata znanstvenica u područjima teorijske kemije, fizike nanoklastera, fotokemije i femtokemije.

Metalni nanoklasteri su građevni blokovi u nanostrukturiranim materijalima. Svojom veličinom nanoklasteri mogu odgovarati veličini proteina. Stoga stvaranje hibrida između takvih nanostrukturiranih materijala i proteina otvara nove fascinantne mogućnosti kreiranja novih materijala s novim i superiornim optičkim svojstvima, svojstvima za biodetekciju i katalitičkim svojstvima. Nanoklasteri su prepoznati kao katalitički centri i zato su posebno važni za industrijski relevantnu katalizu. Jedan od smjerova istraživanja na ICAST-u je poboljšanje katalizatora kroz selektivna svojstva nanoklastera za veću efikasnost gorivnih članaka i njihovu primjenu u transportu. Konačno, razvoj novih materijala za solarne članke temelji se na pripremi i karakterizaciji novih metalo-organskih spojeva sposobnih pretvoriti fotone u energiju.

Na ICAST-u je 2014. godine osnovan Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – Integracija mediteranske regije (STIM) na kojem je 2017. godine, unutar poziva Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti K.K.01.1.1.01. iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, odobren „STIM-REI“ projekt. Povezivanje istraživanja (R), inovacije (I) i edukacije (E) se ostvaruje kroz tri projektna elementa: I. NAPREDNA TEHNOLOGIJA NA NANOSKALI, II. VODA I OKOLIŠ I III. EDUKACIJA, utemeljena na međunarodnoj izvrsnosti znanstvenika te izboru istraživačkih smjerova od ključne važnosti za potrebe društva.

 

 

icast_logo-2

Adresa: Meštrovićevo šetalište 45, 21000 Split

Tel: +385 21 555 601

Fax: +385 21 555 605

E-mail: vbk@stim.unist.hr

Web: https://stim.unist.hr/