Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.


Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.


Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu.

Sastavni dio studija su vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju. Plovidbenom praksom i svakodnevnim brodskim aktivnostima studenti se upoznaju sa životom i radom na brodu. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/vVJCHk8Eq0acsxFISZtOvQ/Image/15.jpg

Vodič kroz sveučilišni studijski program Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili 5 godina i čijim se završetkom stječe završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisivanjem ugovora s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji.
Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljanje na više zapovjedne dužnosti.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/FWEHglXF0kmhAX4bfvpHiQ/Image/35.jpg

Uvjeti su upisa na studijski program Vojnog pomorstva:

 • završena četverogodišnja srednja škola,
 • položena državna matura
 • te posebni psihofizički, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 97/17).

UPISNE KVOTE U AKADEMSKOJ 2024./2025.

  Ministarstvo obrane RH Ministarstvo unutarnjih poslova RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH Strani državljani
  10 2 2 6
UKUPNO 20Rang-lista za upis na studij Vojnog pomorstva sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

A) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

B) položenih ispita na državnoj maturi

OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek ocjena svih predmeta srednje škole 10,00 %
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezik / 20,00 %
Matematika Razina B 35,00 %
Engleski jezik Razina A 35,00 %

 

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

LJETNI UPISNI ROK 

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u Lori, objekt br. 7, 1. kat:

u ljetnom 20. srpnja 2023. u 10.00 sati

u jesenkom 25. rujna 2023. u 10.00 sati 

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • dvije fotografije (veličina 35mm x 45 mm)
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
 • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu

Studenti studija Vojno pomorstvo ne plaćaju upisninu na studij. Njihovu upisninu financirat će MORH.

 

JESENSKI ROK 2023./2024.

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u Lori, objekt br. 7, 1. kat:

25. rujna 2023. u 10 sati

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

Pristupnici koji se prijavljuju za prijem u kadetsku službu Ministarstva obrane RH dužni su podnijeti i pismenu prijavu na natječaj na adresu: Ministarstvo obrane RH, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256 b.

Rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza 2023.

Više na: Javni natječaj za prijem u kadetsku službu: sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

 

STUDIJ VOJNO POMORSTVO

SVEUČILIŠTE U SPLITU

e mail: referada@vp.unist.hr

e mail: katarina.balic@unist.hr 

Kontakt tel: +385 (0) 558 260


http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/rzeJZnH7CE2T_XCoVoBZpw/Image/P1020123.JPG

PREMA PRAVILNIKU O STUDIRANJU NA POSEBNOM INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU VOJNO POMORSTVO

Članak 33.
Ispit iz nastavnog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini.
Četvrti put ispit se polaže pred tročlanim nastavničkim povjerenstvom, čiji sastav predlažu voditelj i zamjenik voditelja studija.
Jedan od članova povjerenstva je i predmetni nastavnih koji ne može biti predsjednik povjerenstva.
Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna.
Kadet/stipendist koji ni četvrti put ne položi ispit iz nekog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet prema izvedbenom planu nastavnog predmeta važećem za godinu u kojoj polaže ispit.
Ako kadet/stipendist ni nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Članak 32.

Prijava ispita

Kadet/stipendist prijavljuje ispit najkasnije tri dana prije termina održavanja ispita u skladu s rasporedom ispita koji utvrđuje Vijeće studija.
Kadet/stipendist prijavljuje ispit putem računala (službeni informacijski sustav studija) koristeći odgovarajući programski modul STUDOMAT.

Odjava ispita

Kadet/stipendist ima pravo odjaviti prijavljeni ispit putem računala koristeći odgovarajući programski modul STUDOMAT, najkasnije tri dana prije termina određenog za polaganje ispita.


Poštovane kolege studenti, vodite računa o navedenim činjenicama propisanim pravilnicima kako ne bi došli u situaciju da izgubite pravo studiranja.

Raspored ljetnog ispitnog roka na studiju Vojno pomorstvo_2022./2023.

 

 

 

SATNICA OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Satnica obrane diplomskih radova_srpanj

Satnica obrane diplomskih radova_rujan_listopad

 

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE SVEUČILIŠTA U SPLITU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Raspisan je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2022./2023., a za postignuća u akademskoj godini 2021./2022. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. godine).

Prijave/prijedlozi na raspisani natječaj podnose se najkasnije do četvrtka, 25. svibnja 2023. godine, na Rektorat Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu, ili se šalju preporučenom poštom (s naznakom: za rektorovu nagradu) na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split. Prijave/prijedlozi se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte protokol@unist.hr (s naznakom naslova “za rektorovu nagradu”), isključivo s kvalificiranim elektroničkim potpisima i kvalificiranim elektroničkim pečatima tamo gdje su pečati potrebni (i za prijavu, i za sve druge priloge) svih i prijavitelja, i predlagatelja, i predloženika, a u kojem slučaju potvrde sastavnica/samostalnih studija koje se šalju u prilogu elektroničkom poštom također moraju biti potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatirane s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Samo vlastoručno potpisana i pečatirana (gdje je pečat potreban), a bez kvalificiranog elektroničkog potpisa/kvalificiranog elektroničkog pečata, pa skenirana i na adresu elektroničke pošte poslana dokumentacija, ne smatra se elektroničkom prijavu u smislu spomenutog Natječaja.

Sva prateća dokumentacija, koju je potrebno predati, i cjeloviti tekst natječaja nalaze se na linku Rektorova nagrada. Ako se student/i prijavljuju/predlažu za dodjelu dvije ili više vrsta rektorove nagrade, za svaku od vrsta podnosi se zasebna prijava/prijedlog. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 7. lipnja 2023. godine te se neće dostavljati sudionicima na njihove adrese.

Za dodatne informacije i upite moguće se obratiti gđi. Silviji Rančić, pozivom na broj telefona +385 21 55 82 13, ili putem adrese elektroničke pošte: silvija.rancic@unist.hr.

 

Članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete studija Vojno pomorstvo:

·         doc. dr. sc. Hrvoje Karna, 

·         kfr Grgo Kero dipl.ing

·         kadet/student Lovro Strnad

·         kbb Šime Matas, vanjski dionik

 

Politika kvalitete studija Vojno pomorstvo

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu

ČLANOVI VIJEĆA STUDIJA VOJNO POMORSTVO

 • prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, prorektor Sveučilišta u Splitu, predsjedavajući Vijeća studija
 • red. prof. dr. sc. Merica Slišković, voditeljica studija Vojnog pomorstva
 • kapetan bojnog broda izv. prof. dr. sc. Luka Mihanović, HVU, voditelj studija Vojnog pomorstva
 • general-bojnik dr. sc. Slaven Zdilar, zapovjednik HVU-a „ Dr. Franjo Tuđman“
 • brigadir, doc. dr. sc. Andrija Kozina, dekan HVU-a
 • brigadir mr. sc. Boženko Đevoić, predstavnik MORH-a
 • prof. dr. sc. Nikola Račić, Pomorski fakultet u Splitu
 • dr. sc. Krunoslav Borovec, dekan Visoke policijske škole
 • Ana-Marija Batinović, dipl. ing. pomorskog prometa, predstavnica MMPI-ja
 • komodor Damir Dojkić, predstavnik Hrvatske ratne mornarice
 • brigadirka dr. sc. Vesna Trut, HVU
 • Silvana Kokan, prof., HVU
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, Pomorski fakultet u Splitu, Vojno brodostrojarstvo
 • izv. prof. dr. sc. Joško Šoda, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivan Matijević, Filozofski fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivica Skoko, Pomorski fakultet u Splitu, Vojna nautika
 • kapetan korvete, Tomislav Sunko, HVU, Vojna nautika
 • kapetan fregate, Tino Sumić, HVU, Vojno brodostrojarstvo
 • kadetkinja Anđela Rohtek
 • kadet Frane Beljan
 • kadet Matija Barić
 • kadet Ante Bojčić

Poslovnik o radu Vijeća studija Vojno pomorstvo 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU

http://www.unist.hr/studiji-i-nastava/studij-vojno-pomorstvo

REFERADA STUDIJA VOJNO POMORSTVO

kkr Joško Maretić, ing.pom.prometa
Časnik za izobrazbu
e- mail: referada@vp.unist.hr
tel. +385 (0) 21 353 506

 

Katarina Balić, mag.ing.admin.nav

tel. +385 (0) 21 558 260

e-mail: katarina.balic@unist.hr 

 

VODITELJI STUDIJA VOJNO POMORSTVO

prof. dr .sc. Merica Slišković

izv. prof. dr. sc. Luka Mihanović, kapetan bojnog broda

 

HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE Dr. FRANJO TUĐMAN

www.morh.hr

Ilica 256b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 (0) 13786666

e-mail: info.hvu@morh.hr

 

POLICIJSKA AKADEMIJA

www.mup.hr

Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

tel. +385 (0) 1 242 6304

e-mail: mtrlin@fkz.hr

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

www.mppi.hr

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

tel. +385 (0) 1 616 9371

e- mail: ana-marija.batinovic@pomorstvo.hr  

 

 

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je software za provjeru autentičnosti - Turnitin.

Licence omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama definiranim na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Korisničke upute nalaze se na linku, kao i sve informacije i tehnička podrška.

Novosti

Galerija