Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu osnovan je 31. ožujka 2022. godine na 64. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu.

Rad Centra definiran je Pravilnikom o ustroju i radu Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu koji je usvojen 28. travnja 2022. godine na 65. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu.

Misija Centra za cjeloživotno obrazovanje:

 • poticanje sastavnica Sveučilišta na kontinuirano usavršavanje i realiziranje postojećih te razvijanje novih programa cjeloživotnog obrazovanja
 • poticanje studenata, djelatnika Sveučilišta (nastavnog i nenastavnog osoblja) i građana na
 • pohađanje programa cjeloživotnog obrazovanja, odnosno na kontinuirano usavršavanje
 • postojećih i stjecanje novih osobnih i profesionalnih kompetencija
 • promicanje cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu i u širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu
 • promicanje društveno korisnog učenja
 • promocija i diseminacija programa cjeloživotnog obrazovanja na sastavnicama i Sveučilištu
 • osiguranje sustava kvalitete programa cjeloživotnog obrazovanja i ukupnog procesa učenja i poučavanja temeljenih na načelima cjeloživotnog obrazovanja
 • kontinuirano unapređenje dostupnosti i kvalitete programa cjeloživotnog obrazovanja
 • poticanje cjeloživotnog obrazovanja s ciljem povećanja znanstvenih istraživanja i inovacija
 • provođenje istraživanja iz područja cjeloživotnog obrazovanja
 • prijava i provođenje projekata iz područja cjeloživotnog obrazovanja
 • povezivanje tržišta rada, lokalne i regionalne zajednice s ciljem unapređenja postojećih i
 • stjecanja novih kompetencija.
   

Vizija Centra za cjeloživotno obrazovanje je omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje sustava i programa cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu i sastavnicama, promicati istraživanja cjeloživotnog obrazovanja, razvijati nove programe obrazovanja odraslih te povećati vidljivost i dostupnost programa cjeloživotnog obrazovanja na sastavnicama.

Voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje je izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović.

  Voditeljica Centra u okviru svoje nadležnosti:

·        predstavlja Centar na Sveučilištu i u javnosti

·        vodi i koordinira rad Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        priprema, saziva i predsjeda sjednicama Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        potpisuje zapisnike, odluke i zaključke Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        priprema i koordinira izradu planova aktivnosti Centra

·        priprema druge dokumente i propise vezane za nadležno djelovanje

·        podnosi godišnje izvješće o radu Centra Centru za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i Senatu

·        obavlja i druge poslove i aktivnosti u okviru nadležnosti Centra.

Vijeće Centra čine voditelj Centra, prorektor nadležan za nastavu, prorektor nadležan za kvalitetu i prorektor nadležan za međunarodnu suradnju po funkciji i po jedan predstavnik fakulteta, Umjetničke akademije i sveučilišnih odjela u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju s iskustvom u planiranju, organiziranju i/ili realiziranju programa cjeloživotnog obrazovanja.

SASTAV VIJEĆA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

FUNKCIJA IME I PREZIME EMAIL
Voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović morana@ffst.hr 
prorektor prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan

nikola.koceic.bilan@unist.hr

prorektor prof. dr. sc. Zoran Đogaš

zoran.dogas@unist.hr

prorektor prof. dr. sc. Igor Jerković

igor.jerkovic@unist.hr

Ekonomski fakultet  doc. dr. sc. Marko Čular

mcular@efst.hr

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje doc. dr. sc. Marko Mladineo

Marko.Mladineo@fesb.hr

Filozofski fakultet  doc. dr. sc. Suzana Tomaš

suzana@ffst.hr

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije  prof. dr. sc. Boris Trogrlić

boris.trogrlic@gradst.hr 

Katolički bogoslovni fakultet  dr. sc. Gina Šparada

gsparada@kbf.unist.hr

Kemijsko-tehnološki fakultet  izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

prkic@ktf-split.hr 

Kineziološki fakultet  izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević

ognjen.uljevic@kifst.hr

Medicinski fakultet  prof. dr. sc. Renata Pecotić

renata.pecotic@mefst.hr

Pomorski fakultet  izv. prof. dr. sc. Tina Perić

 tina.peric@pfst.hr

Pravni fakultet  prof. dr. sc. Željka Primorac

zeljka.primorac@pravst.hr

Prirodoslovno-matematički fakultet  prof. dr. sc. Saša Mladenović

sasa.mladenovic@pmfst.hr

Umjetnička akademija  izv. prof. art. Jadranka Garin Borović

jadranka.garin@umas.hr

Sveučilišni odjel za studije mora  prof. dr. sc. Vida Šimat

vida@unist.hr

Sveučilišni odjel za stručne studije  dr. sc. Dijana Perkušić

dijana.perkusic@oss.unist.hr

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti  izv. prof. dr. sc. Marijana Bartulović

marijana.bartulovic@forenzika.unist.hr

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija  prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman

idhofman@ozs.unist.hr