Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split

Referentna oznaka projekta: UP.03.3.1.05.0002

Korisnik projekta:  Turističko – ugostiteljska škola Split

Projektni partneri:

1. Srednja škola Braća Radić

2. Srednja škola Bol

3. Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin

4. Hotel Split d.d.

5. GRAND HOTEL LAV d.o.o.

6. Splitsko – dalmatinska županija

7. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split

8. Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija

9. Sveučilište u Splitu

10. H.L.DVORAC d.o.o.

Ciljevi projekta:

·         Opći: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u svrhu povećanja njihove mogućnosti na tržištu rada

·         Specifični: Jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti  mogućnosti  za  učenje  temeljeno  na  radu  učenicima  i odraslim  polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Kratak opis projekta i ključni očekivani rezultati: Projektne aktivnosti usmjerene su na modernizaciju te programsko i kadrovsko unaprjeđenje obrazovanja uz promociju zanimanja te na jačanje kapaciteta ciljnih skupina (učenici, odrasli polaznici i odgojno-obrazovni radnici). Regionalni centar kompetentnosti aktivno će raditi na unaprjeđenju strukovnih kurikuluma temeljenih na praksi s jasnim ishodima učenja i usklađenim na razini svih škola RCK-a te poticanjem međusektorskog umrežavanja kroz male inovativne projekte i osnivanje učeničkog inkubatora čime se donosi poduzetnički orijentirano obrazovanje za razvoj praktičnih vještina. U sklopu projekta uspostavit će se Karijerni centar za profesionalno usmjeravanje učenika aktivnostima promocije zanimanja s ciljem privlačenja odličnih učenika te povećanja atraktivnosti upisa u strukovne škole sektora turizma i ugostiteljstva. Naglasak se stavlja na nedovoljno promoviranu socijalnu i radnu integraciju ranjivih skupina primjenom individualiziranog pristupa, prilagodbom sadržaja te nabavkom specijalizirane opreme. RCK-om se planira povećanje broja odraslih polaznika i stavlja se naglasak na programe osposobljavanja i usavršavanja, unapređenje znanja i vještina, umjesto dosadašnje dominacije prekvalifikacija, kao i na osuvremenjivanje metoda poučavanja, uspostavu tržišno oblikovanih programa i sustava za e-učenje. Također, projektom će se provoditi neformalne edukacije koje najbrže odgovaraju na promjenjive potrebe tržišta rada. RCK-om se unaprjeđuju stručne, andragoške i metodičko didaktičke vještine odgojno-obrazovnih radnika (neusklađene s modernim trendovima) kroz inovativne metode poučavanja s fokusom na praktičan rad i samostalnost polaznika. Regulativni iskorak kojim se adresira problem manjkave motiviranosti mentora riješit će se razvojem Akademije za mentore te prijedlozima vrednovanja statusa mentora. Nabavom opreme visokog tehnološkog sadržaja potaknut će se kreativnost nastavnika, a učenike će se staviti u izravan doticaj sa suvremenim procesima za lakšu tranziciju u svijet rada.Projektom će se izraditi standardi zanimanja, standardi djelomičnih i cjelovitih kvalifikacija u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih te pripadajući kurikuli. U procesima modernizacije strukovnog obrazovanja sudjeluju poslodavci (kojima je kao krajnjim korisnicima poboljšanje izlaznih vještina učenika i polaznika primarni interes) kroz aktivno sudjelovanje u realizaciji tržišno oblikovanih kurikuluma, stručne prakse te usavršavanje mentora i strukovnih nastavnika. Inovativan pristup osiguran je uspostavom E-RCK-a temeljenog na softverskim rješenjima/modulima u područjima i) upravljanja; ii) praćenja izvedbe prakse i izlaznih kompetencija, iii) sustava praćenja karijera i iv) kvalitete te izradom digitalnih obrazovnih sadržaja i virtualnih rješenja u nastavi, čime RCK postaje suvremeni „hotspot“  za obrazovanje kadrova u korak s vremenom i zahtjevima sektora. 

Ukupna vrijednost projekta: 74.325.504,37 kuna

Izvor financiranja: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. -2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstva iz Državnog proračuna RH (15%)

Intenzitet potpore: 100 %

Razdoblje provedbe projekta: 48 mjeseci (od 29. prosinca 2019. do 29.prosinca 2023.)

Kontakt osoba za više informacija:

Dora Vitez, mag.ing.agr.

e-mail: dvitez@unist.hr