„Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) – based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms“ - SEA FENNEL4MED

Trajanje projekta: 30.05. 2022. – 30.5. 2025.

Program financiranja: PRIMA 2021 – Sekcija 2 – Tematsko područje 2, Tema 2.2.1.

Opis projekta: Halofiti su biljke prilagođene životu na staništima koja se odlikuju visokim salinitetom, a jedan od najpoznatijih Mediteranskih halofita na našoj obali je petrovac ili motar (Crithmum maritimum L.) koji se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe, obzirom da ga odlikuje prisutnost visokih koncentracija bioaktivnih spojeva kao što su vitamin C, polifenoli i karotenoidi. Kroz nove procese prepade petrovca nastoji se riješiti problematika različitih specifičnih izazova , a posebice osiguravanja održivog sustava poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane s boljim iskorištenjem prirodnog resursa i biološke raznolikosti, poboljšanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih karakteristika, te u konačnici unaprjeđenje proizvodnje bez otpada i sa smanjenom upotrebom kemijskih sredstava.

Cilj projekta: Cilj projekta je istražiti različite ekotipove petrovca koji rastu na području Sredozemlja, uvesti nove i održive sustave njegovog ekološkog uzgoja, razviti nove i unaprijediti postojeće procese prerade petrovca, te istražiti potencijal nusproizvoda koji zaostaju nakon uzgoja i prerade petrovca u proizvodnji funkcionalne hrane, nutraceutika i/ili poboljšivača tla. Osim toga vrednovati će se društveno-ekonomski i ekološki utjecaji navedenog, a ciljevi će se postići zahvaljujući snažnoj sinergiji između 8 projektnih partnera iz 5 mediteranskih zemalja (Italija, Hrvatska, Francuska, Tunis, Turska), a koji uključuju javna sveučilišta, znanstvene institute, istraživačke organizacije, te uzgajivača i prerađivača petrovca.

Ukupna vrijednost projekta: 1.297.600, 00 EUR 

Ukupna vrijednost projekta za Sveučilište u Splitu:  95. 000, 00 EUR

Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić, Kemijsko-tehnološki fakultet