ZAŠTO STUDIRATI NA ODJELU ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Naglasak u svakom segmentu djelovanja Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu jest struka.

Sveučilišni odjel za stručne studije pozicionirao se kao prepoznatljiva institucija stručnog visokoškolskog obrazovanja. Studijski programi s pratećim nastavnim procesom koncipirani su na način aplikativne primjene teorijskih spoznaja s ciljem pripreme studenata za ulazak na tržište rada. Usvajanje stručnih kompetencija i vještina kod studenata postiže se kroz maksimalnu interakciju nastavnik/student, sa što individualnijim pristupom pojedincu, aktivno sudjelovanje studenata u  rješavanju aktualnih poslovnih slučajeva, zadataka i problematike iz područja studijskog programa, uključivanjem stručnjaka iz prakse u nastavni proces, te brojnim terenskim posjetima.

Odjel je orijentiran ka stalnom aktivnom uključivanju u proces promjena, koje studentima pružaju suvremeno i efikasno obrazovanje i doprinosi rastu i razvoju suvremene visokoobrazovne ustanove koja će i dalje nastojati jačati kapacitet da prepozna, prilagodi se i inicira promjene.

STUDIJSKI PROGRAMI

Studijski programi koji se izvode na Sveučilišnom odjelu za stručne studije su tržišno kompatibilni.

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Elektroenergetika

Studenti se, prema osobnim sklonostima, opredjeljuju za smjerove upisivanjem pripadnih izbornih skupina (stručnih modula).

Ponuđene izborne skupine su: Elektroenergetski sustavi  i Energetski sustavi u industriji.

Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, perspektive zapošljavanja u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, u energetskim postrojenjima, kao i u nizu tvrtki koje se bave projektiranjem i izvođenjem električnih instalacija, energetskih pogona, alata i drugih složenih dijelova i uređaja. Studenti su osposobljeni za upravljanje i održavanje elektroenergetskih sustava i industrijskih pogona.

Studij Elektroenergetike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara za redovite, odnosno osam (8) semestara za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave.

Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike.

Elektronika

Studenti imaju mogućnost upisa jedne od ponuđenih izbornih skupina (stručnih modula): Telekomunikacije, Primijenjena elektronika  i Mehatronika.

Zapošljivost po završetku studija je u javnim i privatnim telekomunikacijskim tvrtkama, industrijskim pogonima u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, elektroprivredi, bolnicama, građevinskim tvrtkama i slično.

Stručni studij Elektronike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara za redovite, odnosno osam (8) semestara za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave.

Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektronike.

 

Konstrukcijsko strojarstvo

Glavni cilj i svrha preddiplomskog stručnog studija „Konstrukcijsko strojarstvo“ je usvajanje teorijskih i praktičnih stručnih znanja potrebnih za rad u strojarskoj struci. Polaznici koji završe ovaj studijski program ovladati će procesima konstruiranja i proračunavanja pomoću računala, kako u stručnom tako i organizacijskom smislu.

Studij traje 6 semestara (3 godine) za redovite, odnosno 8 semestara (4 godine) za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave. Studij sadržava ukupno 180 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova po semestru, a po završetku studija polaznici stječu zvanje: stručni prvostupnik inženjer strojarstva / stručna prvostupnica inženjerka strojarstva.

Računarstvo

Polaznici koji završe ovaj studijski program sposobni su u najkraćem mogućem vremenu prilagoditi se aktualnim zahtjevima koje postavlja danas vrlo dinamično tržište rada u IT industriji.

Preddiplomski stručni studij računarstva pruža temeljna znanja iz programiranja, izrade web stranica, računalnih mreža i razvoja informacijskih sustava, zatim teoretska i praktična znanja o razvoju i korištenju baza podataka, objektnom programiranju, programiranju web sučelja i arhitekturi računala. Studij pruža veliki broj izbornih predmeta kroz koje studenti mogu profilirati svoje interese.

Stručni predmeti redovito se osvježavaju kako bi bili u skladu s tehnološkim trendovima, a velik broj izbornih predmeta dodatno povećava dinamičnost studija. Studentska praksa obavlja se u suradnji s gospodarstvom pri čemu studenti odlaze u nastavna radilišta na kojima stječu praktična znanja u stvarnom radnom okruženju.

Preddiplomski stručni studij Računarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) pruža teorijska i praktična znanja potrebna za rad u području računarstva. Po završetku studija polaznici stječu zvanje: stručni prvostupnik inženjer računarstva/stručna prvostupnica inženjerka računarstva (bacc. ing. comp.).

 

Računovodstvo i financije

Program studija Računovodstvo i financije utemeljen je na najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama.

Najvažnija odlika ovog studija je u tome što  priprema studente za samostalan i praktičan rad nakon završetka studija. Uz to, studij osigurava teorijska i praktična znanja iz područja računovodstva, financija i poreza koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnim poslovima.

Sadržaj predmeta na studiju prati najnoviju računovodstvenu, financijsku i poreznu regulativu u Hrvatskoj te znanstvena dostignuća u razvoju računovodstva, financija i poreza.

Studenti koji su završili trogodišnji studij imaju mogućnost upisati Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstvo i financije koji traje četiri (4) semestra, nakon čega stječu dodatnih 120 ECTS (ukupno 300 ECTS) i naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica računovodstva i financija.

 

Menadžment trgovine i turizma

Riječ je o izmijenjenom preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje koje je doživjelo izmjene s ciljem prilagođavanja promjenama u društvu i gospodarstvu. Navedeno je bilo potrebno i kako bi ovaj studijski program bio na razini najnovijih znanstvenih/stručnih spoznaja i trendova te na njima temeljenih vještina.

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, a uzimajući u obzir sve veću potražnju za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz trgovinu i turizam te inicijative poduzetničkog razmišljanja i samozapošljavanja, ovako izmijenjen studijski program povećava njegovu atraktivnost i prati potrebe današnjeg tržišta rada i gospodarskog okruženja.

Studij traje šest semestra pri čemu studenti biraju jedan od dva ponuđena modulska programa i to Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije.

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Elektrotehnika

Današnje sofisticirano gospodarstvo i proizvodnja materijalnih dobara i usluga zahtijevaju educiranu radnu snagu koja može biti nositelj i temeljni pokretač daljnjeg razvoja i stalne transformacije i prilagodbe novonastalim uvjetima. Ekspertna znanja i vještine omogućuju brže uklapanje u proizvodne procese na našem području te predstavljaju temelj za razumijevanje i daljnje praćenje razvojnih trendova u specifičnim specijalističkim područjima tehničkih znanosti.

Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnika sastoji se od četiri modula:

  • Radiokomunikacije
  • Integrirane komunikacijske tehnologije
  • Industrijska elektronika
  • Elektroenergetika.

Trajanje studijskog programa je dvije godine (4 semestra – 120 ECTS). Završetkom studija polaznik stječe stručni naziv  “Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike” (struč. spec. ing. el.).

 

Primijenjeno računarstvo

Cilj studija je omogućiti studentima usvajanje dodatnih specijalističkih znanja i vještina za obavljanje poslova u skladu s napretkom struke.

Studij je osmišljen i oblikovan na temelju dosadašnjih spoznaja i iskustava u radu u obrazovnom procesu i iskazanih potreba studenata koji su završili stručni studij te izrazili želju za nastavkom studija.

Na studiju se polaznici upoznaju s raznim područjima računarstva poput web i mobilnih tehnologija, programskog inženjerstva, upravljanja bazama podataka, te cijelim nizom aktualnih i zanimljivih predmeta poput umjetne inteligencije, kriptovaluta ili agilnih metoda razvoja softvera.

Specijalistički diplomski stručni studij Primijenjeno računarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu traje 2 godine (120 ECTS bodova) i njegovim završetkom polaznici stječu zvanje: stručni specijalist inženjer računarstva / stručna specijalistica inženjerka računarstva (struč. spec. ing. comp.).

Strojarstvo

Predloženi studijski program osmišljen je tako da studenti steknu potrebna znanja i vještine za obavljanje visokostručnih inženjerskih poslova.

Specijalistička znanja i vještine ne samo da će omogućiti brže uklapanje u proizvodne procese, nego daju i temelj za razumijevanje i daljnje praćenje razvojnih trendova u specifičnim specijalističkim područjima strojarstva.

Snažna motivacija za upis predloženog studija je i činjenica da se završetkom specijalističkog studija stječe nivo obrazovanja potreban za polaganje stručnog ispita i dobivanje statusa ovlaštenog inženjera.

Trajanje studijskog programa je dvije godine (4 semestra – 120 ECTS).

Završetkom studija polaznik stječe stručni naziv ''Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva'' (struč. spec. ing. mech).

 

Računovodstvo i financije

Studenti koji uspješno završe program specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstvo i financije bit će u stanju odgovoriti svim zahtjevima koji se stavljaju pred srednju i višu razinu rukovođenja u bilo kojemu trgovačkom društvu odnosno instituciji.

Polazeći od aktualnog gospodarskog stanja i onoga što se u doglednoj budućnosti u razvojnom smislu očekuje na prostoru Splitsko-dalmatinske županije i šire, predloženi specijalistički diplomski stručni studijski program u potpunosti, izobrazbom kadrova – specijalista za područje računovodstva i financija, podržava trenutačne, ali i buduće potrebe za financijsko-računovodstvenim ekspertima.

Trajanje studijskog programa je dvije godine (4 semestra – 120 ECTS).

Završetkom studija polaznik stječe stručni naziv ''Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč. spec. oec).

 

Menadžment trgovine i turizma

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, a uzimajući u obzir sve veću potražnju za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz trgovinu i turizam te inicijative poduzetničkog razmišljanja i samozapošljavanja, ovako izmijenjen studijski program povećava njegovu atraktivnost i prati potrebe današnjeg tržišta rada i gospodarskog okruženja.

Prilikom izrade programa za navedeni studij, naglasak je stavljen na osposobljavanju studenata za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena specijalistička teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.

Studij traje četiri semestra pri čemu studenti biraju jedan od dva ponuđena modulska programa i to Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo.

Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a specijalist/specijalistica ekonomije (struč. spec. oec.).

 

ZAŠTO BAŠ  ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU?

- Odjel za stručne studije dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.

- Svi studijski programi Odjela za stručne studije živa su tijela i evoluirali su od svojih prvobitnih formi. Proces razvoja studijskih promjena integrira brojne aktivnosti analize i istraživanja. S ciljem osuvremenjivanja te usklađivanja studijskog programa tržišnim potrebama, kontinuirano se prate promjene u okruženju, te se sukladno njima vrše izmjene studijskih programa. Redovito se radi revizija postojećih, ali se također razmatraju mogućnosti izrade novih studijskih programa u skladu s društvenim i gospodarskim okruženjem, kao i stalno unapređenje kvalitete nastavnoga procesa te usklađivanje kompetencija studenata sukladno zahtjevima tržišta. 

- Svi studijski programi Odjela vode se i u skladu su s najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama kao i sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada uvažavajući Statističke izvještaje o zapošljivosti diplomiranih studenata, Preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, Preporuke o budućim kretanjima na tržištu rada Ekonomskog instituta Zagreb, Izvješće o tržištu rada i ljudskim potencijalima u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2018., Sektorsku analizu i informacije o tržištu rada prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Ministarstva rad i mirovinskog sustava, Smjernice McKinsey Global Institute - The Future of Work in Europe te Predviđanje potrebnih vještina na tržištu rada Hrvatska 2020 European Centre for the Develpoment of Vocational Training.

- Odjel veliku pažnju usmjerava prema jačanju suradnje s gospodarstvom, te javnim sektorom u cjelini kroz različite oblike stručnih i razvojnih projekata, te drugih vidova suradnje s okruženjem. Spomenute aktivnosti doprinose proaktivnoj ulozi Odjela u zajednici, te njegovoj afirmaciji kao institucije koja treba i nastoji biti aktivni partner društvu. Nastavno na to, u srpnju 2021. održan je Treći okrugli stol - "Zajedno oblikujmo studije strojarstva”  na kojem su bivši studenti potvrdili da su studijski programi na Sveučilišnom odjelu za stručne studije usklađeni s potrebama poslodavaca, a poslodavci su odreda suglasni kako nikad nisu dobili lošeg inženjera i da im studenti dolaze s izvrsnim predznanjem.

- Odjel za stručne studije provodi niz projekata, a jedan od njih je „Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije“ koji ima za cilj uspostavu službe za stručnu praksu čijim operativnim djelovanjem bi se unaprijedile usluge potpore studentima, poboljšali modeli stručne prakse, ojačali kapaciteti SOSS-a te razina znanja i vještina studenata. Partneri na projektu su: Akuo Energy Med d.o.o., ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., CEMEX Hrvatska d.d., LAMA d.o.o., DELTRON d.o.o. , Delić Dielektrik d.o.o. i drugi.

- Odjel organizira i „Summer school for three courses in the area of business and administration and electrical engineering“ na engleskom jeziku.

- Odjel ugošćava brojne inozemne predavače te sudjeluje u ERASMUS+ programima.

- U sklopu odjela djeluje Studentski Poduzetnički Inkubator Kopilica (Spik@ - studentski poslovni klub) kojemu je cilj razmjena iskustava i znanja, poticanje i razvoj poduzetničkih vještina te sklapanje novih prijateljstava.

- Odjel za svoje studente organizira brojne konferencije, seminare, stručna predavanja, studijska putovanja i ostala stručna druženja.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, studirati na Odjelu za stručne studije znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije to mala stvar.

Za više informacija posjetite www.oss.unist.hr ili se obratite referadi Odjela za stručne studije na mail: referada@oss.unist.hr ili broj telefona: 021/346-886.

Vidimo se na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu!

Foto: arhiva OSS-a.