ZAŠTO STUDIRATI NA ODJELU ZA STUDIJE MORA SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Svjetski oceani i mora zauzimaju 71% ukupne površine Zemlje, no usprkos veličini, oceani i mora nikada nisu bili ugroženiji. Neophodno je zastati i svoju pažnju usmjeriti upravo njima, njihovom biološkom i ekološkom stanju. Ugroženost ekosustava oceana, ali i obalnih zajednica, onečišćenje plastikom i drugim krutim materijalima, visokorizična istraživanja i iskorištavanja ugljikovodika u malim morima, neodrživa ekonomija, klimatske promjene… sve su to potezi ili rezultati čovjekova djelovanja koji su se sručili na svjetske oceane i mora. Ni Jadransko more, koliko god bilo izolirano i zatvoreno ne zaostaje u gomilanju problema izazvanih nehumanim (nemorskim) djelovanjima. Potrebno je izroditi nove generacije ljudi koji će na more gledati s poštovanjem i naklonošću, prema njemu se postavljati zaštitnički i ravnopravno. Jer, koliko more pripada nama, toliko mi pripadamo moru.

Upravo te nove generacije s interdisciplinarnim znanjima koja objedinjuju oceanografiju, biologiju i zaštitu mora, održivo upravljanje morskim ekosustavima i resursima te tehnološke procese u morskom ribarstvu stasaju na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu.

O ODJELU

Sveučilišni odjel za studije mora je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova usmjerena obrazovanju visokokvalitetnog i stručnog kadra iz područja morskog ribarstva, biologije, ekologije, zaštite i tehnologije mora te istraživanju mora i njegovih bioloških bogatstava već 23 godine. Danas se pri Odjelu izvode studiji na svim sveučilišnim razinama te se razvija znanstvena i stručna djelatnost u području biotehničkih znanosti.

 

STUDIJSKI PROGRAMI

PREDDIPLOMSKI sveučilišni studij Biologija i tehnologija mora, kao sljednik preddiplomskog sveučilišnog studija Morsko ribarstvo koji se izvodio od akademske godine 2005./06., upisao je prvu generaciju studenata akademske godine 2017./18.

Studij traje tri godine te polaganjem svih ispita koji su propisani studijskim programom i obranom završnog rada, odnosno sa stečenih 180 ECTS bodova, student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biologije i tehnologije mora.

 

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Svima koje zanimaju biološki, fizički i kemijski procesi u moru ili žele naučiti različite tehnike uzorkovanja i spoznati važnost eksperimentalnog rada u oceanografiji i ribarstvenoj znanosti te istražiti biološka i ekološka obilježja morskih organizama, posebice gospodarski značajnih vrsta, upoznati morske ekosustave, primijeniti znanje na terenskoj nastavi i doprinijeti očuvanju Jadranskog mora za buduće generacije. Nadalje, svima koje zanimaju tehnologije i inovacije u području marikulture, prerade i osiguranja kvalitete proizvoda ribarstva, ribolovnih alata te ekonomike u ribarskom gospodarstvu, ovaj studij će osigurati potrebna znanja i vještine te ih učiniti kompetentnima na tržištu rada.

DIPLOMSKI sveučilišni studij Morsko ribarstvo se izvodi od akademske godine 2008./09. Studij traje dvije godine te polaganjem svih ispita koji su propisani studijskim programom i obranom diplomskog rada, odnosno sa stečenih 120 ECTS bodova, student stječe akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka morskog ribarstva.

Stečena znanja omogućavaju završenim studentima rad na visokim učilištima i znanstvenim ustanovama koji se bave istraživanjem mora, čini ih kompetentnima za rad u tvrtkama koje se bave uzgojem, preradom i sustavima upravljanja kvalitetom proizvoda ribarstva, zatim u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, pri gospodarskim i obrtničkim komorama na poslovima iz problematike morskog ribarstva te na stručnim poslovima ribarske inspekcije i obalne straže koji su vezani uz različite aspekte morskog ribarstva i održivog korištenja živih bogatstava mora. Također, studenti se osposobljavaju za stručne poslove ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te njihovog očuvanja od kvarenja, zatim za projektiranje i izradu ribolovnih alata te za tehnološko projektiranje uzgajališta morskih organizama te pogona za preradu i očuvanje proizvoda mora.

 

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Svima koji žele usvojiti statističke modele koji se primjenjuju u morskom ribarstvu ili predviđanje utjecaja ribolova na stanje populacija i sastav zajednica, kontrolirano i održivo iskorištavanje morskih resursa, suvremene metode u istraživanju mora i primjenjivanje teorijskih znanja i praktične vještine za identifikaciju i rješavanje složenih problema u praksi.

DIPLOMSKI sveučilišni studij Ekologija i zaštita mora, kao sljednik diplomskog sveučilišnog studija Biologija i ekologija mora koji se izvodio od akademske godine 2008./09., upisao je prvu generaciju studenata akademske godine 2017./18. Studij traje dvije godine te polaganjem svih ispita koji su propisani studijskim programom i obranom diplomskog rada, odnosno sa stečenih 120 ECTS bodova, student stječe akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka ekologije i zaštite mora.

Stečena znanja omogućavaju završenim studentima rad na visokim učilištima i znanstvenim ustanovama koje se bave istraživanjem mora, zatim u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, pri gospodarskim i obrtničkim komorama na poslovima očuvanja biološke raznolikosti mora i zaštite morskog okoliša te na stručnim poslovima obalne straže i u inspekcijskim službama na poslovima zaštite okoliša. Također, studenti se osposobljavaju za poslove praćenja kvalitete mora u zavodima za javno zdravstvo i sličnim ustanovama, zatim za stručni i organizacijski rad u nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim dijelovima prirode, za rad na poslovima procjene utjecaja uzgoja ribe i drugih morskih organizama na morski okoliš te za rad u tvrtkama na poslovima zaštite okoliša.

 

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Svima koje zanima predviđanje promjena u morskim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje, ovladavanje znanjima iz statistike neophodnim za obradu oceanografskih i bioloških podataka, upoznavanje sa suvremenim pristupom u planiranju i održivom upravljanju morskim okolišem te smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

Od akademske godine 2020./2021., Odjel upisuje studente i na diplomski studiji Morsko ribarstvo na engleskom jeziku. Studij je razvijen u okviru razvojnog projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda naziva Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu koji je započeo u listopadu 2018. godine na Sveučilištu u Splitu. Projekt svakako doprinosi i povećanju mobilnosti studenata i nastavnog osoblja na području EU te zadržavanju statusa privlačnog odredišta za međunarodne studente i osoblje.

Odjel sudjeluje i u izvođenju POSLIJEDIPLOMSKOG sveučilišnog studija Primijenjene znanosti o moru kojeg zajednički organiziraju i izvode Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku. Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru se izvodi od akademske godine 2006./07., i to u znanstvenom području biotehničkih znanosti, u znanstvenom polju interdisciplinarne biotehničke znanosti te u znanstvenom području prirodnih znanosti, u znanstvenom polju interdisciplinarne prirodne znanosti. Studij traje tri godine, prva dva semestra studenti slušaju predavanja iz obveznih i izbornih predmeta, dok su preostali semestri namijenjeni izradi i obrani seminarskog rada i doktorske disertacije.

Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti student mora tijekom poslijediplomskog obrazovanja steći 180 ECTS bodova, od čega 45 ECTS bodova stječe putem predavanja, seminara i vježbi na obveznim i izbornim predmetima, a ostalih 135 ECTS bodova na ostalim znanstvenim aktivnostima koje su vezane za objavljivanje radova, odlazak na skupove, radionice i slična usavršavanja.

OBAVEZNA STRUČNA PRAKSA

Važnu komponentu studijskih programa Odjela predstavlja obvezna stručna praksa (ukupno ih je deset: četiri na preddiplomskom i po tri na svakom diplomskom studiju) tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Odjel pruža svojim studentima mogućnost obavljanja stručne prakse u suradnji s nastavnim bazama i to: Centrom za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC), Društvom istraživača mora 20000 milja, Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Javnom ustanovom More i krš, Prirodoslovnim muzejom – Split te Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Osim u nastavnim bazama, studenti svoju praksu mogu odraditi sukladno svojim interesima i u drugim ustanovama, kao što su Sardina d.o.o., Centaurus d.o.o., Conex-Trade d.o.o., Samsara d.o.o., Cromaris d.o.o., Ancora Commerce d.o.o., Pecten d.o.o., u kojima često nakon završetka studija i pronađu svoje prvo radno mjesto.

I JOŠ MALO - ZAŠTO BAŠ SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA?

 

  • Sveučilišni odjel za studije mora dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.
  • Neprofitna udruga OCEANUS, osnovana od strane polaznika studija, okuplja ambiciozne i kreativne studente oko problematike vezane za more, morske organizme i okoliš. Osnovni ciljevi Udruge su promicanje biologije i tehnologije mora te morskog ribarstva kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata; vrednovanje, očuvanje i zaštita prirode i biološke raznolikosti te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Članovi Udruge intenzivno sudjeluju u ekološkim akcijama čišćenja podmorja jer su kao studenti i sami postali svjesni situacije pod morem na brojnim zaronima. Članovi udruge sudjelovali su na više od 40 ekoloških akcija čišćenja mora. Tijekom 2019. i 2020. godine Udruga je imala čak 18 projekata, među kojima je i projekt „MOJE MORE“ kojem je glavni cilj bio razviti svijest široj populaciji o problemu korištenja jednokratne plastike, neodgovornog odlaganja otpada te recikliranja istog. Iz projekta su proizlazile dvije osnovne poruke: more je toliko zagađeno mikro plastikom da nam se ona počela vraćati kroz morsku hranu te otpad nije smeće već sirovina.
  • Znanstveni i stručni rad na Odjelu usmjeren je na istraživanja mora i njegovih bioloških bogatstava u znanstvenom području biotehničkih znanosti, odnosno u područjima ribarstva i očuvanja morskih resursa, zaštite morskog okoliša, zatim higijene, očuvanja i prerade proizvoda mora te sanitarne mikrobiologije, mikrobiologije hrane i molekularne biotehnologije. Odjel je izuzetno aktivan u provođenju projekata na kojima svoja prva projekta iskustva stječu i studenti. Neki od projekata provedenih na Sveučilišnom odjelu za studije mora:

DISCATCH: Pilot project on catch and discard composition including solutions for limitation and possible elimination of unwanted by-catches in trawl net fisheries in the Mediterranean (izvor financiranja: EU; koordinator projekta: CNR-ISMAR), BioProMedFood: Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food (izvor financiranja: EU-H2020; koordinator projekta: Cukrova University),  Selektivnost vrša za lov škampa (izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede), Kartiranje morskih staništa Natura 2000 (izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija; partner: Javna ustanova More i krš), Coastal Marine Environmental Science (izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund), Selektivnost plivarice oližnice i potegače za lov gira (izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede), Coastal Biology in Croatia (izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund), Management and control of invasive fruit fly pests of cherries (izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund), Microplastics in Seafood (izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund), Istraživanje proizvodnog i tržišnog potencijala Lučanske šljive (izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija),  Analitička i senzorska karakterizacija vina Šibensko-kninske županije (izvor financiranja: Šibensko-kninska županija), Očuvanje i održiva upotreba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH (izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede), Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas (WATERCARE) izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska) i mnogi drugi.

  • Sveučilišni odjel za studije mora provodi program Erasmus+ - najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020 koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
  • U skolpu Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu djeluje Udruga diplomiranih studenata Alumni MORE Split.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, upisati Odjel za studije mora u Splitu znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

 

Za više informacija posjetite www.more.unist.hr ili se slobodno obratite referadi Odjela za studije mora na mail: vpanadic@unist.hr  ili broj telefona: +385 21 510 190.

 

Vidimo se na Sveučilišnom odjelu za studije mora u Splitu!

 

Foto: Zoran Alajbeg, arhiva Sveučilišnog odjela za studije mora

Naslovna preuzeta sa "unsplash" (veeterzy-9sijj5zMC1c-unsplash)