Najave i događanja

Pokrenut projekt UniCompoST Učionica - prilika za edukaciju i stjecanje vještina u području gospodarenje otpadom, kružne ekonomije i održivog razvoja

Inicijativa UniCompoST i udruga Alumni Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu u od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godini provode projekt “UniCompoST Učionica” financiran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije.

Ciljani korisnici su osobe u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te same obrazovne ustanove. Projekt se temelji na kreiranju i provedbi okolišno-usmjerenog neformalnog učenja za osobe u sustavu obrazovanja, a koji obuhvaća temeljni teorijski aspekt koji će biti dostupan na e-learning platformi i praktičnih edukacija na terenu, u školama. Fokus u pripremi edukacijskih scenarija stavlja se na gospodarenje otpadom, metode obrade i recikliranja otpada, kružno gospodarstvo, proizvodnje organskog gnojiva i indoor vrtlarenja. Na ovaj način korisnicima/sudionicima na edukacijama želimo dati cjelovitu sliku - od otpada do sirovine, kruženje tvari u prirodi, smanjenje eksploatacije resursa, smanjenje ekološkog otiska. Opseg projekta i konkretni učinci na korisnike projekta u skladu su sa EU direktivama o gospodarenju otpadom, Europskim zelenim planom, Paketom kružne ekonomije i UN ciljevima održivog razvoja.

Program neformalnih edukacija o okolišu sastoji se od 4 interaktivne radionice, realizirane i u formatu video edukacija i u vidu konkretnih radionica u školama:

1) Gospodari otpadom kao profesionalac - ciljani korisnici naučit će kako i zašto odvajati otpad, na praktičan način će preko uzročno-posljedičnih veza naučiti sve korake u gospodarenju otpadom te kako u vlastitom domu otpad pretvoriti u vrijednu sirovinu.

2) Otpadom do nove sirovine - ciljani korisnici na praktičan način će naučiti kako reciklirati otpadni papir i otpadnu plastiku i od reciklata proizvesti novi proizvod.

3) Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka - ciljani korisnici na praktičan će način naučit kako pravilno postupati i obraditi biootpad kojeg svakodnevno proizvode u svom domu te kako ga pretvoriti u korisno organsko gnojivo koje mogu upotrijebiti pri sjetvi i sadnji kućnog bilja ili održavanju zelenih površina u sklopu svog doma. Također će naučiti kako proizvesti vlastite eko preparate za prihranu i zaštitu povrtlarskih kultura od bilja koje u prirodi obitava kao korov.

4) Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja - ciljani korisnici će kroz rada na edukativnom uređaju koji ćemo izraditi naučiti kako implementirati kružnu ekonomiju u svoj život, kako svesti proizvodnju otpada u svakodnevnom životu na minimum te kako pri tome uzgojiti svoje vlastito bilje na primjeru lisnatog bilja.

 

Rezultati koje želimo kroz provedbu projekta postići unutar ciljanih skupina su:

1) educirati osobe o cjelovitom gospodarenju otpadom i tehnikama recikliranja otpada

2) povećati svijest o nužnosti ispravnog postupanja s otpadom

3) potaknuti korisnike na implementaciju koncepta kružnog gospodarstva u svakodnevni život i aktivnosti

4) potaknuti uvođenje praktičnih aspekata okolišno usmjerenog obrazovanja u obrazovnim ustanovama

 

Projekt se izvodi u tri faze, usklađene sa trajanjem školske godine, pri čemu se na proljeće i jesen aktivnosti održavaju u osnovnim i srednjim školama u Splitu, dok su aktivnosti preko ljeta otvorene za sve zainteresirane.

Prijave za obrazovne ustanove nalaze se na web stranici UniCompoST Učionica, dok će se prijave za sve ostale sudionike otvoriti naknadno.