Bilateralni sporazum

Bilateralni sporazum

Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj osnovi sa visokoškolskim institucijama.
Sveučilište tretira bilateralni sporazum kao sporazum o međunarodnoj suradnji između dvaju sveučilišta, koji je zaključen kako bi pokrenuo zajedničku inicijativu ili intenzivirao postojeće kontakte.
Glavna svrha je stvoriti prilike za mobilnost studenata i osoblja van Europe.

Vrste sporazuma:

Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen zarazdoblje od najviše tri godine

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od dvije faze:
1. "Pismo namjere" : predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji", u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.
2. Nakon toga je moguće zaključiti "Sporazum o suradnji", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.

Moguće aktivnosti u okviru bilateralnog sporazuma:

  • rad na zajednički dogovorenim temama
  • razmjena nastavnog osoblja
  • razmjena studenata
  • zajedničko publiciranje
  • razmjena informacija od obostranog interesa
  • ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.