Vrednovanje nastavnog rada

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008.

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 37. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik.

Cilj  provođenja postupka je ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.